خرداد 1392

تاييديه داوران

سپاسگزاري
سپاس خداوند يكتا را كه هستيم بخشيد و از درياي بيكران رحمتش برخوردارم نمود وتحصيل دانش را روزيم ساخت و همتم عطا كرد تا سختيها و مرارت هاي زندگي را برخود هموار كنم.
بي‏شك، پيشبرد اين پايان‏نامه مرهون حمايت كساني است كه بدون كمك آنان هرگز اين موفقيت حاصل نمي شد. برخود لازم مي‏دانم سپاس و تواضع خود را در قبال بزرگواراني كه در تمام مراحل اين پروژه دلسوزانه مرا مورد لطف و عنايت قرار دادند ياد آورم.
قدرداني و سپاس بياندازه خود را نسبت به همسر فداکار، پدرومادر عزيزم كه آگاهانه مشوقم بودند و در راه تحصيل ياريام نمودند، ابراز ميكنم.
از استاد راهنماي عزيز، سرکار خانم دکتر مريم جوکار و استاد مشاورعزيز سرکار خانم دکتر بلندي و ساير اعضا هيئت علمي گروه علوم و صنايع غذايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان كه با صفا و صداقت خويش، به من درس دقت، پشتكار و اعتماد به نفس آموختند کمال تشکر را دارم.

آآ فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده 1
فصل اول: مقدمه
1-1 – بيان مسئله 2
1-2- ضرورت انجام تحقيق 2
1-3- مروري بر دارو درماني و پيشگيري دارويي در حيوانات 3
1-4- داروها وهورمون هاي مصرفي در حيوانات 5
1-4- 1- داروهاي کوکسيديوستاتيک 6
1-4-2- داروهاي تيرئوستاتيک 6
1-4- 3-داروهاي آرام بخش 6
1-4-4-هورمون ها 7
1-4-5 -آنتي بيوتيک ها 7
1-4- 5-1-انواع آنتي بيوتيک و کاربرد آنها 8
1-4-5-2 -انواع آنتي بيوتيک از نظر ميزان سميت 14
1-4- 5-3- اهداف و مکانيسم عمل آنتي بيوتيک 15
1-5- تاثير استفاده از آنتي بيوتيک ها در دام بر سلامتي 16
1- 5- 1- فرايند فارماکوديناميک کلرامفنيکل 17
1- 5- 2- فرايند فارماکوکينيتيک کلرامفنيکل 18
1- 5 -3 – اثرات توکسيک و جانبي کلرامفنيکل 18
1-5 -3- 1- مهار برگشت پذير مغز استخوان 18
1-5 -3-2- کم خوني آپلاستيک 18
1-5-3-3- سندروم خاکستري در نوزادان 19
1-6- زمان قطع دارو 19
1-7- باقي مانده دارويي 21
1-7-.1- ميزان دريافت مجاز روزانه 21
1-7 -2- حداکثر باقي مانده مجاز دارويي 21
1-7-3- آثار سوء ناشي از باقيمانده دارويي 22
1-7-3- 1- خطرات باقيمانده ها براي مصرف کنندگان 22
1- 7-3-2- خطرات ايجاد اختلال در فروش محصولات 23
1-8- عوامل موثر بر کيفيت گوشت طيور 24
1-8-1- آلودگي هاي گوشت طيور 25
1-9- روش هاي تشخيص و شناسايي باقيمانده ترکيبات دارويي 26
1-9-1- روش هاي شيميايي 26
1-9-2- روش هاي ميکروبيولوژي 27
1-9-3- روش هاي ايمونولوژيکي 27
1-10- اهداف تحقيق 30
فصل دوم: بررسي منابع
2-1- بررسي باقيمانده آنتي بيوتيک در گوشت ماکيان 31
2-2- بررسي باقيمانده آنتي بيوتيک در گوشت دام 35
2-3- بررسي باقيمانده آنتي بيوتيک در شير 37
2-4- بررسي باقيمانده آنتي بيوتيک در تخم مرغ 42
فصل سوم: مواد و روشها
3-1- روش تعيين باقيمانده آنتي بيوتيک جنتامايسين درنمونه هاي گوشت مرغ 44
3-1-1- مواد ووسائل مورد نياز 44
3-2- روش کار 45
3-2-1- آماده سازي نمونه 45
3-2-2- آماده سازي محلول هاي موجود در کيت 45
3-3- روش تعيين باقيمانده آنتي بيوتيک كلرامفنيكل درنمونه هاي گوشت مرغ 46
3-3-1- مواد ووسائل مورد نياز 46
3-3-2- روش کار 47
3-3-2-1- آماده سازي نمونه 47
3-4- نحوه نمونه برداري 49
3-5-بررسي فرايند انجماد 49
فصل چهارم: تجزيه و تحليل نتايج
فصل پنجم: نتيجه گيري
5-1- نتيجه گيري 60
5-2- نكات قابل توجه جهت پيشگيري از حضور باقيمانده آنتي بيوتيكي در گوشت 60
5-3- پيشنهادات 61
فهرست منابع 62
چکيده انگليسي 70

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1: زمان پرهيز از مصرف برخي داروهاي مورد استفاده در طيور 20
جدول 2-1: برخي اثرات جانبي در اثر باقي مانده هاي آنتي بيوتيکي 23
جدول 4-1: نتايج بقاياي آنتي بيوتيک کلرامفنيکل 52
جدول 4-2: نتايج بقاياي آنتي بيوتيک جنتامايسين 52
جدول 4-3: ميانگين قبل و بعد از انجماد نمونه هاي آلوده 58
جدول 4-4: نتايج تاثير فرايند انجماد برباقيمانده جنتامايسين 58
جدول4-5: نتايج تاثير فرايند انجماد برباقيمانده کلرامفنيکل 58

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 3-1: منحني کاليبراسيون جنتامايسين 46
نمودار 3-2: منحني کاليبراسيون کلرامفنيکل 48
نمودار4-1: مقادير آنتي بيوتيک جنتامايسين در نمونه هاي آلوده شهرستان سمنان 53
نمودار 4-2: مقادير آنتي بيوتيک جنتامايسين در نمونه هاي آلوده شهرستان گرمسار 53
نمودار 4-3: مقادير آنتي بيوتيک جنتامايسين در نمونه هاي آلوده شهرستان دامغان 54
نمودار 4-4: مقادير آنتي بيوتيک کلرامفنيکل در نمونه هاي آلوده شهرستان سمنان 54
نمودار 4-5: مقادير آنتي بيوتيک کلرامفنيکل در نمونه هاي آلوده شهرستان گرمسار 55
نمودار4-6: مقادير آنتي بيوتيک کلرامفنيکل در نمونه هاي آلوده شهرستان دامغان 55
نمودار 4-7: درصد آلودگي نمونه ها به آنتي بيوتيک جنتامايسين 56
نمودار 4-8: درصد آلودگي نمونه ها به آنتي بيوتيک کلرامفنيکل 56
نمودار 4-9: درصد آلودگي نمونه ها به آنتي بيوتيک کلرامفنيکل و جنتامايسين 57
چکيده
آنتي بيوتيك ها از جمله داروهايي هستند كه به فراواني در حيوانات مزرعه مورد مصرف قرار مي گيرند. از اين داروها علاوه بر درمان، در جهت افزايش رشد نيز استفاده مي شود و به جهت ارتباط اين قضيه با مسائل اقتصادي متاسفانه ميزان مصرف اين مواد بيش از مقادير توصيه شده است. دريافت مداوم آنتي بيوتيك ها در جيره ي غذايي مي تواند از جنبه هاي مختلف، بهداشت عمومي را تهديد كند. ايجاد مقاومت آنتي بيوتيكي و متعاقب آن بروز مشكلات جدي در درمان بيماري ها حساسيت هاي ناشي از مصرف فرآورده هاي دامي حاوي آنتي بيوتيك و از بين رفتن فلور باكتريايي دستگاه گوارش از عوارض بقاياي آنتي بيوتيك در غذاست. كلرامفنيكل آنتي بيوتيك وسيع الطيفي است كه علاوه بر اثرات فوق، سبب تضعيف مغز استخوان و يك نوع كم خوني آپلاستيك كشنده نادر مي شود. طبق شواهد موجود بنا به روند غير قانوني مصرف آنتي بيوتيك کلرامفنيکل و استفاده نادرست از جنتامايسين در مزارع، بررسي بقاياي آنها ضروري است. باتوجه به عوارض جدي ناشي از باقيمانده هاي آنتي بيوتيک در مواد غذايي هدف از انجام اين تحقيق بررسي گوشت مرغ توزيع شده در سطح شهرستانهاي سمنان، گرمسار و دامغان از نظر حضور يا عدم حضور باقيمانده آنتي بيوتيك هاي کلرامفنيکل و جنتامايسين و بررسي اثر فرايند انجماد برميزان بقاياي آنتي بيوتيک هادر نمونه هاي آلوده مي باشد. اساس كار تحقيق، استفاده از دستگاه الايزا ريدر 1مي باشد. از تعداد170 نمونه خام ) ران وسينه مرغ) مورد بررسي درسه شهرستان سمنان، گرمسار و دامغان، 47 نمونه ( معادل 6/27درصد) آلوده به كلرامفنيكل و59 نمونه (معادل 7/34درصد) آلوده به جنتامايسين گزارش شدند که از اين تعداد،25 نمونه آلوده به کلرامفنيکل و30 نمونه آلوده به جنتامايسين را به صورت تصادفي انتخاب و به مدت يک هفته تحت تاثير فرايند انجماد (20- درجه سانتي گراد) قرار داده ونمونه ها مجددا مورد آزمايش قرارداده شد و نتايج نشان داد که کاهش معني داري بين ميزان بقاياي آنتي بيوتيک، قبل و بعد از انجماد وجود دارد. لازم به ذکر است، در زمان انجام پروژه به دليل عدم دسترسي به دو کيت آنتي بيوتيک استرپتومايسين و فورازوليدون ، آزمايشات مورد نظر انجام نشد.
واژگان كليدي: آنتي بيوتيك، كلرامفنيكل، جنتامايسين، بقاياي دارويي، گوشت طيور، دستگاه الايزا

فصل اول
کليات
مقدمه
1-1.بيان مسئله
امروزه داروهاي دامي بصورت گسترده در حيوانات مورد مصرف غذا جهت درمان و پيشگيري استفاده مي شوند. مصرف اين داروها علاوه بر اثرات درماني مطلوب و يا حتي اثرات سوء جانبي در حيوان مورد معالجه، به صورت غير مستقيم مي تواند بهداشت عمومي جامعه را تحت تاثير خود قرار دهد. آنتي بيوتيكها نيز از اين قاعده مستثني نيستند و از جمله داروهايي هستند كه به فراواني در حيوانات مزرعه مورد استفاده قرار مي گيرند و از اين داروها علاوه بر درمان در اكثر موارد جهت افزايش رشد استفاده مي گردد. از آنجا كه اين مسئله ارتباط تنگاتنگي با جنبه هاي اقتصادي پرورش دارد متاسفانه امروزه مصرف اين مواد بيش از مقادير توصيه شده مي باشد.
دريافت مداوم آنتي بيوتيكها در جيره غذايي مي تواند از جنبه هاي مختلف، بهداشت عمومي را تهديد كند. نظيرايجاد مقاومت آنتي بيوتيكي در انسان، حساسيت هاي ناشي از مصرف فرآورده هاي دامي، از بين رفتن فلور باكتريايي دستگاه گوارش و عواقب پس از آن مي باشد. ( ولارد2،1994)
كلرامفنيكل داروي وسيع الطيفي است كه علاوه بر اثرات سوء ياد شده سبب تضعيف مغز استخوان و نيز يك نوع كم خوني آپلاستيك كشنده البته نادر مي گردد و مصرف آن در بسياري از كشورها از جمله ايران در حيوانات مورد مصرف غذا ممنوع است. (فقيهي، 1372)

1-2.ضرورت انجام تحقيق
بر اساس شواهد بدست آمده از الگوي مصرف دارو بخصوص در صنعت طيور، در بسياري از مرغداريها بصورت غير قانوني از اين آنتي بيوتيك ها استفاده مي شود كه اين امر لزوم بررسي و تعيين مقدار باقيمانده اين آنتي بيوتيكها در گوشت طيور را آشكار مي سازد.

1-3. مروري بر دارو درماني و پيشگيري دارويي در حيوانات
دارو3ماده اي است كه براي درمان و يا پيشگيري از بيماريهاي انسان و حيوان بكار مي رودو ممکن است ازمنابع مختلفي مانند منابع حيواني، گياهي، معدني و داروهاي صناعي تهيه شود.
* منابع حيواني، در درمان شناسي داراي اهميت زيادي بوده و معمولا آنها را از غدد و اعضاء مختلف حيوانات بدست مي آورند مانند غده تيروئيد كه از گوسفند بدست آورده و سپس نسوج اضافه و چربي آنرا جدا ساخته و خشك مي نمايند و بصورت قرص در درمان نارسائي غدد تيروئيد در اختيار بيماران قرار مي دهند. هورمون انسولين مثال ديگري از داروهاي ايندسته مي باشد. انسولين را از لوزالمعده حيواناتي نظير گوسفند، خوك و گاو بدست مي آورند كه براي كنترل و درمان بيماري قند بكار مي رود.
* داروهاي گياهي معمولا از قسمت هاي مختلف گياهان دارويي مانند ريشه، پوست، برگ، گل و دانه تهيه مي شوند. روغن كرچك كه از دانه هاي بيد انجيل استخراج مي شود بعنوان مسهل مصرف مي گردد.
* داروهاي معدني شامل املاح فلزات و شبه فلزات مي شود كه معمولا بصورت اسيدها و بازها و يا املاح بكار مي روند مثال اسيد كلروهيدريك رقيق شده را كه يك داروي معدني است در موارد اختلالات هضمي مربوط يه كمبود ترشح اسيد كلروهيدريك معده مصرف مي شود. سولفات سديم و سولفات منيزيم كه بعنوان ملين و يا مسهل بكار مي روند نمونه هاي ديگري از داروهاي معدني هستند.
* داروهاي صناعي(سينتتيك)، از تركيبات آلي يا معدني و يا مجموعه اي از اين دو هستند كه بطور مصنوعي از تركيب شدن چند عنصر يا مواد مختلف با يكديگردر آزمايشگاهها توسط شيميست تهيه مي گردند. تعدادي زيادي از داروهائي كه امروزه در درمان بيماريها بكار مي روند از قبيل كورتيزون، سولفوناميدها، داروهاي ضد انعقاد مي باشند.(قفقازي،1370)

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید