چکيده
در اين تحقيق اثر اصلاح ترکيبي نانونقره کلوئيدي-گرمآبي بر انتقال حرارت از صفحات پرس گرم به مغز کيک خردهچوب گونهي راش (Fagus orientalis)، خواص فيزيکي و مکانيکي تختهخردهچوب و تغييرات شيميايي خردهچوبهاي تيمار شده از طريق طيفسنجي FTIR بررسي شد. تيمار در 4 گروه شاهد، گرمآبي، نانو و نانو-گرمآبي انجام گرديد. البته تيمار گرمآبي و نانو-گرمآبي در دو سطح حرارت 150 و 170 درجه سانتيگراد و دو سطح زمان 30 و 45 دقيقه انجام شد. در مجموع 10 سطح تيمار بهدستآمد. نانونقره کلوئيدي با غلظت ppm100 تهيهشد. مقاومتهاي مکانيکي تختهها شامل مدولگسيختگي، مدولالاستيسيته و چسبندگي داخلي طبق استاندارد DIN-68763 و خواص فيزيکي تختهها شامل جذب آب و واکشيدگي ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطهوري در آب طبق استاندارد EN-317 اندازهگيري شدند. بهمنظور بررسي اثر نانوذرات نقره بر انتقال حرارت تختههايي با زمان پرس 5 دقيقه ساختهشد و دما در لايه مياني کيک خردهچوب در هر 30 ثانيه توسط ترموکوپل ثبت گرديد. تصاوير ميكروسكوپ الكتروني (SEM) حضور، سايز و پراكنش مناسب نانو ذرات کلوئيدي نقره در خردهچوب را به وضوح ثابت کردهاست. نتايج طيف سنجي FTIR شکست گروههاي استيل هميسلولزها و کاهش مناطق آبدوست خردهچوبها اصلاح شده به روش گرمآبي و نانو-گرمآبي رانشان ميدهد. اصلاح ترکيبي نانو-گرمآبي سرعت انتقال حرارت به لايههاي مياني کيک را تسريع کرد. تيمار نانو-گرمآبي در دماي بالاي (170 درجهسانتيگراد) و نيز در دقايق انتهايي پرس نسبت به نمونههاي شاهد و گرمآبي بهبود انتقال حرارت معنيداري نشانداد. همچنين تختههاي حاوي نانونقره نسبت به تمام سطوح تيمار در زمان کمتري (92 ثانيه) به دماي 100 درجهسانتيگراد رسيد. نتايج نشاندادند تيمار نانو-گرمآبي منجر به کاهش مدولگسيختگي و چسبندگي داخلي، افزايش مدولالاستيسيته، کاهش جذب آب و بهبود واکشيدگي ضخامت تختهها گرديد. بيشترين بهبود در خواص فيزيكي در تختههاي ساختهشده با خردههاي چوب تيمار شده به روش نانو-گرمآبي در دماي 170 درجه سانتيگراد و بهمدت 45 دقيقه مشاهدهشد. با افزايش دما و زمان تيمار، کاهش MOR و بهبود MOE محسوستر شد، اما با افزايش زمان تيمار در يک سطح دمايي IB کاهش بيشتري نشانداد. همچنين کليه خواص فيزيکي و مکانيکي تختههاي ساختهشده با خردهچوبهاي اشباعشده با نانو نسبت به شاهد بيشتر بود.
کلمات کليدي: نانونقره کلوئيدي-گرمآبي، تختهخردهچوب، انتقال حرارت، خواص فيزيکي و مکانيکي

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و کليات
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
1-2- فرضيات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
1-3- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
1-4- کليات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
1-4-1- راش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
1-4-2- تختهخردهچوب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15
1-4-3- اصلاح چوب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16
1-4-3-1- اصلاح حرارتي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16
1-4-3-2- تيمار گرمآبي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17
1-5- فناوري نانو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
1-5-1- نانو ذرات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18
1-5-1-1- فرآيندهاي توليد نانو ذرات……………………………………………………………………………………………………………………………………..19
1-5-1-2- نانو نقره……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20
1-5-2- انتقال حرارت نانو ذرات فلزي………………………………………………………………………………………………………………………………………20
1-6- کلوئيدها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
1-7- ميکروسکوپ الکتروني (SEM)………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
فصل دوم: پيشينه تحقيق
3-1- اثر تيمار گرمايي بر خواص کاربردي چوب و فرآوردههاي آن………………………………………………………………………………………….24
3-1-1- خواص فيزيکي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24
3-1-2- خواص مکانيکي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
3-2- اثر نانوذرات فلزي بر خواص کاربردي چوب و فرآوردههاي آن……………………………………………………………………………………….30
3-2-1- اثر نانوذرات فلزي بر هدايت حرارتي…………………………………………………………………………………………………………………………..30
3-2-2- خواص فيزيکي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32
3-2-3- خواص مکانيکي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35
فصل سوم: مواد و روشها
3-1- عوامل متغير……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40
3-2- عوامل ثابت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
3-3- تهيه مواد اوليه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41
3-3-1- تهيه خردهچوب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
3-3-2- تهيه مواد شيميايي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
3-3-3- تهيه چسب مصرفي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
3-4- آمادهسازي ترکيبات آزموني…………………………………………………………………………………………………………………………………………….42
3-4-1- نانو نقره کلوئيدي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
3-5- فرآيند اصلاح…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42
3-5-1 تيمار نانونقره………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
3-5-2- تيمار گرمآبي و نانو-گرمآبي………………………………………………………………………………………………………………………………………..43
3-6- طيف سنجي مادون قرمز (FT-IR)………………………………………………………………………………………………………………………………..44
3-7- ميكروسكوپ الكتروني (SEM)……………………………………………………………………………………………………………………………………….44
3-8- ساخت تخته و ثبت دما در ضخامت کيک

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید