……………………………………………………………………………………………………………………..45
3-9- تهيه نمونههاي آزموني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
3-10- اندازهگيري خواص فيزيکي تختهها………………………………………………………………………………………………………………………………..46
3-10-1- محاسبه تغييرات وزن و ميزان ماندگاري نانو روي خردهچوب راش…………………………………………………………………………46
3-10-2- محاسبه واکشيدگي ضخامت و جذب آب…………………………………………………………………………………………………………………47
3-11- اندازهگيري خواص مکانيکي………………………………………………………………………………………………………………………………………….47
3-11-1- خواصخمشي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-11-1-1- مدولگسيختگي (MOR)………………………………………………………………………………………………………………………………….47
3-11-1-2- مدولالاستيسيته (MOE)…………………………………………………………………………………………………………………………………..48
3-11-2- چسبندگيداخلي (IB)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
3-12- تحليل آماري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
فصل چهارم: نتايج
4-1- شناسايي و بررسي ساختاري خردهچوب (SEM و EDS)…………………………………………………………………………………………..50
4-2- طيف سنجي مادون قرمز (FTIR)………………………………………………………………………………………………………………………………….53
4-3- اثر اصلاح ترکيبي نانو-گرمآبي بر روند انتقال حرارت……………………………………………………………………………………………………..55
4-4- خواص فيزيکي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
4-4-1- تغييرات وزن خردهچوب راش…………………………………………………………………………………………………………………………………….58
4-4-2- جذب آب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
4-4-3- واكشيدگي ضخامت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
4-5- خواص مکانيکي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
4-5- 1- خواص خمشي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………61
4-5-1-1- مدول گسيختگي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………61
4-5-1-2- مدولالاستيسيته……………………………………………………………………………………………………………………………………………………62
4-5-2- مقاومت چسبندگي داخلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………63
فصل پنجم: بحث و نتيجهگيري
5-1- نوآوري روش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………66
5-1- تصاوير ميکروسکوپ الکتروني (SEM و EDS)…………………………………………………………………………………………………………….67
5-2- طيفسنجي FTIR………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
5-3- انتقال حرارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
5-4- خواص فيزيكي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………70
5-5- خواص مكانيكي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
5-5-1- خواصخمشي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72
5-5-1-1- مدول گسيختگي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
5-5-1-2- مدولالاستيسيته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
5-5-2- چسبندگي داخلي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
نتيجهگيري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………75
پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………76
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
چکيده انگليسي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..86
فهرست شکلها
شکل 3-1- نانو نقره توليد شده………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44
شکل 3-2- دستگاه اشباع مجهز به المنت حرارتي………………………………………………………………………………………………………………….45
شکل 3-3- نمايي از دستگاه ميکروسکوپ الکتروني (SEM) واقع در آزمايشگاه رضايي……………………………………………………….46
شكل 4-1- تصوير SEM محلول کلوئيدي نانونقره توليد شده………………………………………………………………………………………………..52
شكل 4-2- تصوير SEM خردهچوب اشباع شده با نانو ذرات نقره……………………………………………………………………………………………53
شكل 4-3- تصوير SEM خردهچوب شاهد……………………………………………………………………………………………………………………………….53
شکل 4-4- طيف EDS خردهچوب اشباعشده با نانو…………………………………………………………………………………………………………………54
شکل 4-5- طيفهاي FTIR نمونههاي تيمار شده و شاهد………………………………………………………………………………………………………56
شکل 4-6- طيفهاي FTIR نمونههاي تيمار شده و شاهد………………………………………………………………………………………………………56
شکل 4-7- زمان رسيدن دما به 100 درجه سانتيگراد در تيمارهاي مختلف…………………………………………………………………………58
شکل4-8- حداکثر دماي ثبت شدهي مغز کيک در سطوح مختلف تيمار…………………………………………………………………………………59
شکل 4-9- ميانگين جذب آب پس از 2 ساعت غوطهوري………………………………………………………………………………………………………..61
شکل 4-10- ميانگين جذب آب پس از 24 ساعت غوطهوري…………………………………………………………………………………………………..61
شکل 4-11- ميانگين واکشيدگي ضخامت پس از 2 ساعت غوطهوري…………………………………………………………………………………….62
شکل 4-12- ميانگين واکشيدگي ضخامت پس از 24 ساعت غوطهوري…………………………………………………………………………………..63
شکل4-13- اثر سطوح مختلف تيمار بر مدو

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید