خ خشكشدن بين تختههاي شاهد و تيمار شده مشاهده نشد. بنابراين گراديان دما را نميتوان به عنوان نيروي رانش مؤثر حركت رطوبت در چوب طي فرآيند چوبخشككني در دماي متوسط در نظرگرفت.
فرجاللهپور (1389) اثر نانوذراتنقره و مس بر انتقال حرارت در سيکل پرس تختهخردهچوب را مورد مطالعه قرارداد. نانو ذرات هر کدام در 4 سطح 0، 5، 10 و 15 درصد و زمان پرس در سه سطح 4، 5 و 6 دقيقه انتخابگرديد. دماي مغز تختههاي حاوي نانوذرات در زمان کمتري به 100 درجه سانتيگراد رسيد که نشاندهنده افزايش رسانش گرمايي و در نتيجه کاهش زمان پرس بود.
لايقي و همکاران (1389) به بررسي تأثير نانوذراتنقره بر ضريب هدايت حرارتي تختهخردهچوب پرداختند. نتايج اين بررسي نشان داد که نانو نقره با غلظت ppm200 انتقال حرارت به مغز كيك تختهخردهچوب را تا حدود 40 درصد افزايش داده و در پي آن زمان پرس تختهها كاهش يافت.
رنگاور و همکاران (2013) با تحقيق روي اثرات نانو ذرات مس بر تخته فيبرنيمهسنگين عنوان کردند که با افزودن نانوذرات مذکور، هدايتحرارتي و پليمريزاسيون رزين دربخشهاي داخلي الياف تسريع شدهاست.
تقيياري و همکاران (b2013) اثر نانوولاستونيت بر بهبود ضريب رسانشگرمايي تختهفيبر با دانسيته متوسط را مورد بررسي قراردادند. نتايج نشانداد که رسانشگرمايي در نمونههاي تيمار شده با نانوولاستونيت در مقايسه با نمونههاي شاهد 5/11 درصد افزايش يافت. ضريب رسانشگرمايي تختههاي تيمار شده با نانو 110/0 بود، درحاليکه اين مقدار براي تختههاي شاهد 099/0 محاسبه گرديد.
لطفيزاده و همکاران (2012) خشککردن تختههاي صنوبر اشباع شده با نانوذراتنقره و مس و نرخ خشککردن در بالا و پايين نقطه اشباع الياف (FSP)، مقدار گراديان رطوبت و تنش را گزارش نمودند. نتايج نرخ خشک شدن بيشتري را در بالا و پايين نقطهاشباعالياف تختههاي اشباع شده با نانوذرات فلزي نشانداد. همچنين کاهش مقدار شيب گراديان رطوبت و تنش در تختههاي تيمار شده گزارش گرديدند.
تقيياري (b2011) به بررسي خواص ضدآتش چوب اشباع شده با محلول ppm200 نانونقره پرداخت. نتايج نشان داد که نمونههاي اشباع شده با نانوذراتنقره به دليل انتقال يکنواخت حرارت، خواص ضد آتش (زمان شعلهور شدن، تيرگي سطح و طول و عرض سوختگي) مناسبي دارد.
تقي‌ياري (a2011) سوسپانسيون نانو نقره با غلظت ppm200، در دو سطح ماندگاري 100 و 150 ميليليتر/کيلوگرم (بر اساس وزن خشک خرده چوب) را در مقياس کارخانه‌اي (در کارخانه‌ي ايران‌چوب) به ذرات خرده چوب صنوبر اضافه کرد. وي گزارش نمود خاصيت هدايت گرمايي نانوذرات نقره باعث کاهش ميزان نفوذپذيري گازي و آبي در حد معنيداري شد.
تقيياري و همکاران (a2011) سوسپانسيون نانو نقره با غلظت ppm200، در دو سطح ماندگاري 100 و 150 ميليليتر/کيلوگرم (بر اساس وزن خشک خرده چوب) را به ذرات خردهچوب صنوبر اضافه کرده و زمان پرسگرم تختهخردهچوب ساختهشده را با نمونههاي شاهد مقايسهکردند. نتايج نشان داد که گراديان حرارتي در نتيجه اضافه شدن نانو کم شد و زمان پرس گرم، با اضافه شدن 100 و 150 ميليليتر/کيلوگرم نانو، بهترتيب 9/10% و 1/10% کاهش يافت.
مقدسي و همکاران (2010) اثر استفاده از نانوذراتاکسيدمس بر انتقال حرارت منواتيلنگليکول و پارافين را مورد بررسي قرار دادند. آنها دريافتند با افزايش غلظت نانوذرات، هدايت حرارتي بيشتر ميشود. همچنين بيانميکنند که سيالها با ويسکوزيته کمتر باعث اثرگذاري بيشتر نانوذرات بر پديده انتقال حرارت ميشود.
چوپكار54 و همكاران ( 2008 ) در پژوهشي اثر اندازه و نسبت حجمي نانوذرات Al2Cu و Ag2Al را در آب و اتيلنگليكول بررسي كردند و بيان داشتند، با افزايش 5/1 درصد حجمي در ميانگين اندازه ذرات 40-30 نانومتر، هدايت حرارتي100 درصد افزايش يافت. كه علت آن تركيب و خصوصيات، مقدار اندازه (درصد حجمي) و شكل نانوذرات بيان شدهاست.
ايستر55 و همکاران (2001) افزايش 40 درصدي انتقال حرارت اتيلنگليکول را با استفاده از نانوسيالمس مشاهده کردند که ميتواند به دليل افزايش نسبت سطح به حجم باشد.
2-2-2- خواص فيزيکي
بهمني (1391) خواص فيزيکي تختهخردهچوب اشباع شده با نانوذرات لانتانيوم و تيتانيوم با غلظتppm 200 را مورد بررسي قرار داد و اظهار داشت که اثر متقابل حضور نانوذرات و زمان پرس منجر به کاهش معنيدار جذب آب و واکشيدگي ضخامت تختههاي تيمارشده در مقايسه با نمونه شاهد گرديد.
سياهپشت (1390) با اعمال تيمار حرارتي بر دو گونهي چوب صنوبر نيگرا (Populus nigra) و راش ايراني (Fagus orientalis) اشباع شده با نانو نقره و مس در غلظت ppm400، گزارش کرد که تيمار گرمايي و نانوگرمايي به کاهش جذب آب و واکشيدگي ضخامت منتهيگرديد. اشباع با محلول نانونقره و نانومس، تاثير تيمار گرمايي بر جذب آب و واکشيدگي ضخامت را تشديد نمود. بين اشباع نانونقره با نانومس تفاوت معنيداري در مقاومتهاي فيزيکي مشاهده نشد.
فرجاللهپور (1389) در بررسي اثر نانوذراتنقره و مس بر خواص فيزيکي تختهخردهچوب بيانکرد که استفاده از نانوذرات موجب افزايش جذب آب و واکشيدگي ضخامت تختهها در 24 ساعت گرديد. همچنين زياد شدن زمان پرس موجب افزايش جذب آب و کاهش واکشيدگي تختهها در 2 ساعت شد.
ابراهيم نژاد (1390) اثر نانو ذرات دياکسيدتيتانيوم بر خواص فيزيکي تختهفيبر نيمهسنگين را مورد بررسي قرارداد. در اثر افزودن نانودياکسيدتيتانيوم به چسب اوره فرمالدهيد، جذب آب و واکشيدگي ضخامت تختهها بهبود پيدا کرد. به طوري که با افزودن 15/0 درصد نانو، واکشيدگي ضخامت 1/12 درصد کاهش يافت.
تقيياري و همکاران (a2013) به بررسي اثر تيمار حرارتي در دماي 135 و 185 درجه سانتيگراد بر خواص فيزيکي گونههاي صنوبر دلتوئيدس(Populus deltoide)، صنوبر نيگرا (Populus nigra) و راش شرقي (Fagus orientalis) اشباع شده با نانو نقره ppm200 پرداختند. آنها نتيجه گرفتند که اشباع چوب با نانو نقره تاثير مهمي بر خواص فيزيکي چوب ندارد.
رنگاور و همکاران (2013) خواص فيزيکي تختهفيبر نيمهسنگين تيمار شده با نانوذراتمس را مورد مطالعه قرار دادند. در اين مطالعه نانومس در دو سطح 60 و 80 ميليليتر/کيلوگرم (بر اساس وزن خشک خردهچوب) به چسب اورهفرمالدهيد اضافه گرديد و در سه زمان پرس 5، 6 و 7 دقيقه تخته توليد گرديد. بهترين خواص فيزيکي در تيمار 8 درصد نانو و زمان پرس 5 دقيقه تختههاي توليدشده مشاهده گرديد.
رَ??سام وهمکاران (a2012) طي مطالعهاي اثر تيمار ترکيبي نانو-بخارآب بر خواص فيزيکي چوبهاي راش ايراني (Fagus orientalis) و نوئل روسي (Picea abies) در دماهاي120، 150 و 180 درجه سانتيگراد، بهمدت 1، 3 و 5 ساعت را بررسي کردند. آنها بيان داشتند بهبود ثبات ابعادي نمونههاي تيمار شده که در دماهاي بالاتر و مدت زمان ماندگاري بيشتر، محسوستر بود.
رسام و همکاران (b2012) بازگشت فنري نوئل(Picea abies) اشباع شده با نانونقره و فشردهشده56 در جهت شعاعي را اندازهگيري نمودند. نتايج نشان داد که بازگشت فنري چوب تيمار شده بهبود يافت.
رسام و همکاران (2011) با تيمار چوب صنوبر (Popolus alba) با نانو نقره و سپس فشردهسازي آن دريافتند که بازگشتفنري چوب تيمار شده در مقايسه با نمونه شاهد بهطور معنيداري بهبود يافت. کمترين مقدار بازشگتفنري (24/0 درصد) در نمونههاي اشباع شده با محلول نانونقره که در دماي 170 درجه سانتيگراد و بهمدت زمان 4 ساعت فشرده شدند مشاهده گرديد.
تقيياري و همکاران (a2011) به بررسي خواص فيزيکي تختهخردهچوب ساخته شده از خردهچوبهاي اشباع شده با محلول ppm200 نانو نقره در دو سطح ماندگاري 100 و 150 ميليليتر/کيلوگرم پرداختند. آنها به اين نتيجه رسيدند که جذب آب و واکشيدگي ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطهوري در آب بهبود يافتند، هر چند که در بعضي موارد اين تفاوتها معنيدار نبود.
مانتانيس و پاپادوپولوس57 (2010) واکشيدگي ضخامت پانلهاي چوبي اشباعشده با فرآيند نانو را مورد بررسي قرار دادند. پانلهاي چوبي اين تحقيق تختهخردهچوب، تختهفيبر با دانسيته متوسط و تختهتراشه جهتدار (OSB) بودند. آنها بيانداشتند که استفاده از نانو در چندسازه منجر به کاهش واکشيدگي ضخامت ميشود. بيشترين درصد کاهش واکشيدگي ضخامت در تختهفيبر با دانسيته متوسط (6/13 درصد) و سپس در تختهخردهچوب (1/12 درصد) مشاهده شد. همچنين در بين پانلهاي چوبي تختهتراشه جهتدار داراي کمترين کاهش واکشيدگي ضخامت (9/9 درصد) بود.
کلاسون58 و همکاران (2009) آبشويي کاج زردجنوبي و صنوبرزرد اشباع شده با نانوذراتروي به غلظت 5/2% و 5% را بررسي کردند. چوب تيمار شده با غلظت 5% نانو اساساً غيرقابل آبشويي است.
کارتال و همکاران (2009) گزارش دادند که بين چوب‌آلات کاججنوبي اشباع شده با نانومس، نانوروي، نانونقره و نانوبرن بعد از آزمون آبشويي طبق استاندارد AWPA E11-06، چوب‌آلات اشباع شده با نانومس کمترين آبشويي را داشتهاست و بيشترين آبشويي در نانو‌برن پديدآمده‌است و نانوروي و نانو‌نقره نيز مقاومت به آبشويي متوسطي نشان دادند.

2-2-3- خواص مکانيکي
بهمني (1391) در بررسي خواصمکانيکي تختهخردهچوب راش اشباع شده با نانو ذرات لانتانيوم و تيتانيوم اظهار نمود، همراه با افزايش زمان پرس چسبندگيداخلي تختهها در اثر حضور نانوذرات لانتانيوم و تيتانيوم به صورت معنيداري افزايش يافت. همچنين با افزايش زمان پرس مدولالاستيسيته افزايش يافت، در حاليکه مدولگسيختگي پس از يک افزايش اوليه در زمان پرس 5 دقيقه با کاهش در زمان پرس 6 دقيقه مواجه شد.
سياهپشت (1390) طي بررسي اثر تيمار حرارتي بر خواص مکانيکي چوب صنوبر نيگرا (Populus nigra) و راش ايراني (Fagus orientalis) اشباع شده با نانوي نقره و مس دريافت که مقاومت به فشارموازي الياف در نمونه‌هاي تيمارگرمايي و نانوگرمايي بهبود يافت و از سوي ديگر، کاهش مدولگسيختگي، مدولالاستيسيته و سختي نمونهها را نيز در پيداشت. مقايسه بين نمونه‌هاي تيمار گرمايي و نانو‌گرمايي، کاهش بيشتر مدولگسيختگي، مدولالاستيسيته و سختي را در نمونههاي نانو گرمايي نشان داد. همچنين تفاوت معنيداري در مقاومتهاي مکانيکي چوب اشباع شده با نانوي نقره و مس مشاهده نشد.
فرج الله پور (1389) طي بررسي اثر نانوذراتنقره و مس بر خواص مکانيکي تختهخردهچوب بيان داشت که افزودن نانوذرات منجر به بهبود چسبندگيداخلي شد. بين نانوذراتنقره و مس تفاوت معنيداري مشاهده نشد. همچنين اثر استفاده از نانو بر مدولگسيختگي و مدولالاستيسيته معنيدار نبودهاست.
ابراهيم نژاد (1390) تاثير افزودن نانوذراتدياکسيدتيتانيوم به چسب اورهفرمالدهيد طي ساخت تخته، بر خواص مکانيکي MDF را مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد که با افزودن نانو کليه خواص مکانيکي مورد بررسي (چسبندگيداخلي، مدولگسيختگي و مدولالاستيسيته) بهبود يافت.
رنگاور و همکاران (2013) به مطالعهي خواص مکانيکي تختهفيبر نيمهسنگين تيمار شده با نانوذراتمس پرداختند. آنها يافتند که خواص مکانيکي تختههاي تيمار شده نسبت به شاهد فزوني يافت. بالاترين خواص مکانيکي در تختههاي تيمار شده با 8 درصد نانو و زمان پرس 5 دقيقه مشاهدهگرديد.
اختري و همکاران (2012) به بررسي خواص مکانيکي چوب پالونيا اشباع شده با نانونقره، نانوروي و نانواکسيدمس در غلظت ppm400 پرداختند. آنها اظهار داشتند که در همه موارد مدولگسيختگي، مدوللاستيسيته و مقاومت فشارموازي باالياف به طور معنيداري افزايش يافتند. بيشترين افزايش مقاومت در نمونههاي اشباع شده با نانومس مشاهدهگرديد.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید