مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

1اقلیم نمای امبرژه

Q=

M =میانگین حداکثر درجه حرارت در گرم ترین ماه سال(بر حسب درجه کلوین)

m =میانگین حداقل های درجه حرارت در سردترین ماه سال (بر حسب درجه کلوین)

P =میانگین بارندگی سالانه(میلی متر)

M=30  +273=303

m=1  +273=274

Q =

2سیستم طبقه بندی دومارتن

دومارتن دانشمند فرانسوی معتقد بود که مقدار تبخیر با میانگین درجه حرارت سالانه متناسب می باشد. وی ارتباط زیر راارائه نمود.

در این ارتباط ، 😛مقدار بارندگی برحسب میلی مترو ،میانگین درجه حرارت سالانه برحسب

I, :ضریب خشکی می باشد.در میانگین دوره آماری از سال 1369 تا 1389 امارمعتبر  وقابل استناد ایستگاه سینوپتیک رامسر .این شهرستان در بخش خیلی مرطوب Ia=45/72 ))نمودار طبقه بندی دوماتن قرار گرفته می باشد.

ترسیم منحنی امبروترمیک شهرستان رامسر

یکی از روش های تعیین دوره خشکی منحنی امبروترمیک می باشد.امار مربوط به میانگین درجه حرارت و بارندگی در ماه های محتلف با هم مورد مقایسه قرار گرفته اند تا منحنی امبروترمیک مربوط به ان رسم گردد.

جدول شماره4-11مقادیر متوسط بارندگی و درجه حرارت ماهیانه ایستگاه رامسر راکه در ترسیم منحنی امبروترمیک مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد را ارائه می نماید.در واقع ارتباط نزدیک دماوبارش در منطقه مورد شناسایی قرار می گیرد و ماههای پرباران و دوره خشکی در منطقه شناخته می گردد که در تحلیل خشکی این منطقه بسیار مفید خواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه