عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

قسمتی از متن پایان نامه :

5-4 پیشنهادهای پژوهش

طی انجام پژوهش، با مطالعه منابع اطلاعاتی مرتبط با موضوع پژوهش و با در نظر داشتن نتایج دستاوردهای این پژوهش، پیشنهادهایی تحت عنوان پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده مطرح می گردد.

5-4-1 پیشنهادهای کاربردی

اشخاص حقیقی و یا حقوقی که می توانند از این پژوهش بهره گیرند به تبیین زیر می باشند.

  • سرمایه گذاران:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سرمایه گذاران هنگام بهره گیری از صورتهای مالی برای تصمیم گیری در ارتباط با سرمایه گذاری در سهام شرکت ها یا فروش سهام بایستی به کیفیت سود توجه نمایند. اتکاء به سود هر سهم، بدون در نظر گرفتن کیفیت سود می تواند تصمیم گیری های فوق را دارای نتایج نامطلوبی کند. شناخت کیفیت سود و کیفیت اقلام تعهدی سود توسط سرمایه گذاران می تواند به درک مفهوم سود حسابداری، شناخت ویژگی ها و محدودیت های آن، کمک نمایند. ضمن اینکه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان به عنوان گروههای مهم بهره گیری کننده از اطلاعات مالی همیشه در صدد دریافت اطلاعات صحیح و شفاف جهت اخذ تصمیمات صحیح می باشند، از این رو کیفیت سود و بصورت کلی تر کیفیت گزارشگری مالی، مورد علاقه ی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری و انعقاد قراردادهای مختلف می باشد. به علاوه می توان گفت از دیدگاه تدون کنندگان استانداردهای حسابداری، کیفیت گزارشهای مالی به صورت غیر مستقیم، نشان دهنده کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی می باشد.

اتخاذ تصمیم بر اساس کیفیت سود پایین، باعث انتقال ناخواسته ی ثروت خواهد گردید. برای نمونه، سودهای بیش از حد نشان داده که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت قرار می گیرد، منجر به تعلق حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیریت خواهد گردید و به گونه ای مشابه، سودهای متورم ممکن می باشد ورشکستگی ناگهانی شرکت را پنهان سازد که این خود باعث اعتبار دادن نادرست از سوی اعتبار دهندگان خواهد گردید.

  • تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری:

زمانی که تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در جستجوی بازخورد استانداردها در این زمینه باشند که، آیا استانداردهای تدوین شده کارا بوده اند یا خیر؟ به ستاده های سیستم حسابداری مانند سود گزارش شده توجه خواهند نمود که معیار ارزیابی کارایی، مطابق چارچوب مفهومی هیأت استانداردهای حسابداری مالی، سودمندی در تصمیم می باشد. همچنین یافته های این پژوهش می تواند به تنظیم کنندگان استانداردها در تدوین استانداردهایی که منجر به سود با کیفیت گردد و همچنین ارزیابی کارایی استانداردهای ارایه شده قبلی در زمینه گزارشگری سود حسابداری کمک کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدفهای پژوهش:

هدف این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و نابهنجاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقدعملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر.متغیرهای این پژوهش شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می باشند.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری