عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملیاتی رهبری تحول آفرین:

مقصود از رهبری تحول آفرین در این پژوهش نفوذآرمانی ،انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظه فردی می باشد که به مقصود اندازه گیری آن ، محقق با بهره گیری از پرسشنامه استاندارد کری بارنت و همکاران[1] ، پرسشنامه ای را با 32 سوال طراحی کرده و پس از سنجش اعتبار و پایایی آن جهت سنجش متغیر مذکور مورد بهره گیری قرار داده می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف عملیاتی توانمندسازی روانشناختی:

مقصود از توانمند سازی روان شناختی در این پژوهش احساس شایستگی ،احساس موثر بودن، احساس معنی دار بودن، احساس اعتماد و احساس خود مختاری در کار می باشد که برای اندازه گیری  آن پرسشنامه ای با 15 سوال مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد .این پرسشنامه با بهره گیری از پرسشنامه استاندارد اسپریتزر  توسط محقق ساخته گردید و پس از سنجش اعتبار و روایی مورد بهره گیری قرار گرفت.

 

1-8 چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش:

در این پژوهش برآنیم تا ارتباط رهبری تحول آفرین را که مولفه های آن بر اساس مدل بس شامل: نفوذآرمانی ،انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظه فردی می باشند بر توانمندی روانشاختی کارکنان مورد مطالعه قرار دهیم. مولفه های متغیر رهبری توانمندسازی روانشناختی بر اساس مدل اسپریتزر عباتند از: احساس شایستگی ،احساس موثر بودن، احساس معنی دار بودن، احساس اعتماد و احساس خود مختاری .در مدل پژوهش روابط تصریح شده در چهار چوب نظری که بین متغیر های پژوهش مستقر شده ، ارائه می گردد.

 

[1] -Kerry Barnet,John Mc Cormicck ,Robert Cornners

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هر تحقیقی می‏تواند دو نوع هدف داشته باشد. در واقع پژوهشگر بایستی اهداف کلی و جزئی مطالعه‏ی خویش را تفکیک نماید. در این پژوهش اهداف اصلی و فرعی به تبیین زیر اظهار می گردند.

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط مولفه های رهبری تحول آفرین و توانمندی روانشناختی کارکنان

اهداف فرعی پژوهش:

1- مطالعه ارتباط بین نفوذ آرمانی و توانمندی روانشناختی

2-مطالعه ارتباط بین ترغیب ذهنی و توانمندی روانشناختی کارکنان

3- مطالعه ارتباط بین انگیزش الهام بخش و توانمندی روانشناختی کارکنان

4- مطالعه ارتباط بین  ملاحظات فردی و توانمندی روانشناختی کارکنان

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان  با فرمت ورد