تمرينات حرکت درمانی در آب می باشد.
لطفا با پر کردن فرم زير رضايت خود را از شرکت در اين پژوهش اعلام نماييد.
نام و نام خانوادگی :
سال تولد :

امضاء

پيوست 2
پرسشنامه عملکردی WOMAC

به دقت بخوانيد : اين پرسشنامه روشن ميسازد که زانو درد چه تاثيری بر روی توانايی شما در انجام فعاليت های روزمره گذاشته است . اين پرسشنامه شامل 3 بخش است . در هر يک از بخش ها به تفکيک در مورد مقدار درد ، خشکی و ناتوانی شما طی 48 ساعت گذشته هنگام انجام فعاليت های روزمره پرسش ميشود . لطفا به تمام بخش ها پاسخ دهيد و در هر پرسش دايره گزينه ای که به وضعيت شما نزديک تر است را علامت ( × ) بزنيد . ممکن است در هر بخش بيشتر از يک مورد را در ارتباط با خود بدانيد ، اما تنها کنار گزينه ای که مشکل شما را بهتر از بقيه توصيف ميکند علامت بزنيد .
بخش الف : شدت درد
در مورد احساس درد زانوی خود در 48 ساعت گذشته فکر کنيد .
سوال : چه مقدار درد احساس ميکنيد هنگامی که ……
1 – روی سطح صاف و هموار پياده روی ميکنيد ؟
اصلاا کمی متوسط زيادا خيلی زيادا
2- از پله ها بالا و يا پايين ميرويد ؟
اصلاا کمی متوسط زياد ا خيلی زياد ا
3- در شب و زمانی که در رختخواب هستيد ؟
اصلاا کمیک متوسط زيادا خيلی زيادا
4- مينشينيد و يا دراز ميکشيد ؟
اصلاا کمیک متوسط زيادا خيلی زيادا
5- ايستاده ايد ؟
اصلاا کمی متوسط زيادا خيلی زيادا
بخش ب : خشکی
در مورد احساس خشکی در مفصل زانوی خود طی 48 ساعت گذشته فکر کنيد . خشکی به معنی کاهش راحتی حرکت در مفصل است .
6- بعد از بيدار شدن از خواب در صبح خشکی مفصل شما چه مقدار است ؟
اصلا ا کمی متوسط زيادا خيلی زيادا
7 – بعد از نشستن ، دراز کشيدن و يا حتی زمان استراحت بعد از انجام کارهای روزانه خشکی مفصل شما چه مقدار است ؟
اصلا ا کمی متوسط زيادا خيلی زيادا

بخش ج : سختی اجرای فعاليت های روزانه
در مورد مشکلات خود هنگام فعاليت های فيزيکی روزانه طی 48 ساعت گذشته فکر کنيد .
سوال : چه مقدار مشکل داشته ايد هنگامی که …..
8 – از پله ها پايين می آييد ؟
اصلا ا کمیک متوسط زيادا خيلی زيادا
9 – از پله ها بالا می آیید ؟
اصلا کمی متوسط زيادا خيلی زيادا
10 – از حالت نشسته بلند ميشويد ؟
اصلاا کمی متوسط زيادا خيلی زيادا
11 – وقتی ايستاده ايد ؟
اصلاا کمی متوسط زيادا خيلی زيادا
12 – در رختخواب دراز کشيده ايد ؟
اصلا ا کمی متوسط زياد ا خيلی زياد ا
13 – روی سطح صاف و هموار پیاده روی میکنید ؟
اصلا ا کمی متوسط م زياد ا خيلی زيادا
14 – از ماشين پياده و يا از اتوبوس سوار و يا پياده ميشويد ؟
اصلاا کمی متوسط م زياد ا خيلی زياد ا
15 – به خريد ميرويد ؟
اصلاا کمی ک متوسط زيادا خيلی زياد ا
16 – جوراب ميپوشيد ؟
اصلاا کمیک متوسط زياد ا خيلی زيادا
17 – از رختخواب خارج ميشويد ؟
اصلا ا کمیک متوسطم زيادا خيلی زيادا
18 – جوراب در می آوريد ؟
اصلاا کمی متوسط زيادا خيلی زيادا
19 – به رختخواب ميرويد ؟
اصلاا کمیک متوسط زيادا خيلی زيادا
20 – هنگامی که در حمام استحمام و نظافت ميکنيد ؟
اصلاا کمیک متوسط زيادا خيلی زياد ا
21 – مينشينيد ؟
اصلاا کمی ک متوسط زياد ا خيلی زيادا
22 – توالت ميکنيد ؟
اصلا ا کمی متوسط م زياد ا خيلی زياد ا
23 – کار سنگين منزل انجام ميدهيد ؟
اصلا کمی متوسط زياد ا خيلی زياد ا
24 – کار سبک منزل انجام ميدهيد ؟
اصلا کمی متوسط زياد ا خيلی زياد ا

پيوست 3
تاریخ :
مقياس ديداری درد ( VAS )
لطفا با توجه به ميزان درد خود در 48 ساعت گذشته روی پيوستار زير علامت بزنيد . توجه داشته باشيد که تنها يک نقطه را علامت گذاری کنيد . برای راهنمايی شما مقدار درد را در نقاط مختلف پيوستار مشخص کرده ايم .

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
درد شدید
درد متوسط
درد خفیف
بدون درد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید