و وضعيت اجتماعي و فردي که هستند به دليل نوع محيط آموزشي دانشگاه که بالغي عاطفي، هيجاني، شناختي و اجتماعي – فردي را باعث مي گردد، سعي مي نمايند بينش معنوي و تاب آوري خود را ارتقا دهند و سطح سلامت روان خود را حفظ و ارتقا بخشند. در نتيجه مي توان گفت که از آنجا که در محيط هاي آموزشي مثل دانشگاه که به دليل ماهيت و محتواي علمي، بر جنبه هاي گوناگون افراد توجه شاياني مي نمايد، موجب مي گردد، تفاوت هاي جنسيتي و وضعيت تاهل به حداقل برسد. لذا مي توان انتظار داشت که در محيط هاي آموزشي هوش معنوي، تاب آوري و سلامت روان در دانشجويان تفاوت چنداني از لحاظ جنسيت و وضعيت تاهل نداشته باشد. بر همين اساس دانشجويان دريافته اند که براي ايجاد و استمرار کيفيت زندگي بايد به عوامل گوناگون شناختي- هيجاني و رفتاري در محيط پوياي علمي دانشگاه توجه نمايند، که اين امر در نهايت مي تواند زمينه ساز رقابت در سطوح مختلف علمي را شامل گردد.
محدوديت هاي پژوهش
1- دانشجويان در قسمت دموگرافيک پرسشنامه علي رغم تاکيد محقق، همه قسمت ها از جمله طبقه سن و وضعيت اقتصادي را کامل نکردند و سبب محدوديت در مقايسه دانشجويان در ابعاد گوناگون شد.
2- مسئولين دانشگاه و دانشکده ها در ارائه آمار دانشجويان وقت زيادي از محقق را گرفتند و مدت زمان طولاني را انتخاب مرحله ايي تلف شد.
پيشنهادات پژوهش
پيشنهادات پژوهشي
1- پيشنهاد مي شود در پژوهش هاي آتي، پژوهشگران به بررسي رابطه هوش معنوي و تاب آوري با سلامت روان افراد ديگر جامعه آموزشي از جمله کارکنان دانشگاه و اساتيد بپردازند تا نقش اين دو سازه در سلامت روان مشخص تر گردد.
2- پيشنهاد مي گردد تحقيق حاضر در جامعه دانشجويي در گستره وسيع تري و با درنظر گرفتن ابعاد متعدد دموگرافيک صورت پذيرد.
3- پيشنهاد مي گردد که دانشگاه هاي آزاد در سح کشور با دانشجويان خود براي انجام تحقيق همکاري بيشتري کنند و زمينه ارائه و انجام تحقيق را فراهم نمايند.
پيشنهادات کاربردي
1- توجه بيشتر متخصصين حوزه سلامت به سطح سلامت دانشجويان به دليل اهميتش در رشد و تعالي علمي کشور.
2- متوليان دانشگاه ها توجه شاياني به روش هاي آموزشي و برگزاري سمينارهاي آموزشي به دانشجويان به جهت افزايش سلامت روان نمايند.
4- پيشنهاد مي گردد مراکز مشاوره، دانشگاه ها و والدين تعامل و همکاري هاي بيشتري در جهت توجه به معنويات و تاب آوري در محيط هاي زندگي دانشجويي داشته باشند تا جوانان با ارتقا سطح سلامت روان به موفقيت هاي مهم تحصيلي دست يابند.

منابع

منابع فارسي
آريا، ساره. (1388). بررسي رابطه باورهاي انگيزشي با سلامت رواني دانش آموزان دبيرستاني دختر ناحيه 4 اهواز. پايان نامه کارشناسي. دانشگاه آزاد اسلامي اهواز.
آريايي، مهران. (1389). رابطه تاب آوري با خود اثر بخشي در پزشکان شهرستان کاشمر، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام.
احمدزاده، علي. (1389). رابطه شوخ طبعي با رضايت از زندگي دانشجويان رشته هاي علوم انساني. پايان نامه کارشناسي. دانشگاه آزاد اسلامي کرمان.
اسکندري، ستار. (1387). رابطه کيفيت زندگي با شوخ طبعي دانشجويان دانشگاه آزاد تهران. پايان نامه کارشناسي. دانشگاه آزاد اسلامي کرمان.
انتظاري، سهيلا. (1390). بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان. پايان نامه کارشناسي. دانشگاه آزاد اسلامي گرمسار.
ايران نژاد، فريبا. (1389). رابطه بين خوش بيني، شادکامي و هوش هيجاني با انعطاف پذيري کنشي در معتادين مرد شهرستان ماهشهر، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علوم تحقيقات خوزستان.
ايزدي، فروغ. (1389). رابطه بين خوش بيني، شادکامي و هوش هيجاني با انعطاف پذيري کنشي در معتادين مرد شهرستان ماهشهر، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علوم تحقيقات خوزستان.
باقري، ستار. جاويد، رضا و دوستاني، مهران. (1389). بررسي هوش معنوي و هيجاني با سلامت روان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي. پايان نامه کارشناسي. دانشگاه شهيد چمران اهواز.

برنا، محمد رضا و سواري، کريم. (1387). ارتباط ساده و چندگانه نگرش هاي مذهبي، سلامت رواني، رضايت از زندگي و عزت نفس با احساس شادکامي در بين دانشجويان. فصلنامه علمي پژوهشي يافته هاي نو در روانشناسي. سال دوم. شماره 8 : 76- 86.
بشارت، شيرين. صالحي نيما و زبردست، باران. (1387). رابطه ي تاب آوري و سخت کوشي با موفقيت ورزشي و سلامت روان در ورزشکاران شهر تهران، پايان نامه کارشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي اهواز.
بهبهاني، رزيتا. (1387). بررسي رابطه سبک هاي مقابله با استرس با تاب آوري زنان مطلقه شهر اهواز. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد چمران اهواز.
پارسايي کيا، فريبا. (1390). رابطه سلامت روان با دلبستگي شغلي کارکنان بانک ملي اهواز. پايان نامه کارشناسي. دانشگاه آزاد اسلامي اهواز.
جمالي ، صديقه. رقيبي، مهوش و سالاري درگي، زهره. (1389). رابطه هوش معنوي با تعهد زناشويي دانشجويان متاهل. مجله دانشگاه علوم پژشکي شهيد صدوقي يزد. شماره 3، دوره 18، 242-235.
جوکار، ليلا و سمنگان، بهناز. (1389). رابطه تعلل و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي و احد اهواز. پايان نامه کارشناسي. دانشگاه آزاد اسلامي اهواز.
جوهري نيا، رضا. (1385). مقايسه اضطراب مرگ و اضطراب اجتماعي دانشجويان دختر و پسر دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز. پايان نامه کارشناسي. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
حسيني، ساره .(1391). بررسي رابطه ي بين تاب آوري و فرسودگي شغلي با تعهدسازماني پرستاران شهر شيراز. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي مرودشت.
حلاجاني، فاطمه. (1389). رابطه تنظيم هيجاني، فراشناخت و خوش بيني با اضطراب امتحان در دانشجويان تحصيلات تکميلي واحد علوم و تحقيقات خوزستان. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه علوم و تحقيقات خوزستان.
خدارحيمي، محمد. (1374). رابطه اضطراب مرگ با خوش بيني و سلامت روان دانشجويان. پايان نامه کارشناسي. دانشگاه آزاد اسلامي اهواز.
خزائلي، مريم و پارسا، بيتا. (1388). مقايسه ي رابطه ي ساختار انگيزشي،تاب آوري،استرس ادراک شده و رضايت از زندگي در دختران پرورشگاهي و غير پرورشگاهي. پايان نامه کارشناسي. دانشگاه آزاد اسلامي اهواز.
خزل پور، بيتا. (1390). بررسي رابطه سازگاري فردي و اجتماعي با سلامت رواني مددکاران بهزيستي شهر اهواز. پايان نامه کارشناسي. دانشگاه آزاد اسلامي اهواز.
خزل، شيدا. (1390). بررسي رابطه ضريب سختي و تاب آوري با سلامت عمومي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم تحقيقات خوزستان. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي اهواز.
خليلي، سارا. (1392). اثربخشي موسيقي درماني بر سلامت روان دانشجويان علوم تحقيقات خوزستان. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه علوم تحقيقات خوزستان.
داوودي، ايران و نجاريان، بهمن. (1380). ساخت و اعتبار يابي فرم کوتاه شده 90-SCL. مجله انجمن روانشناسي. شماره 18.
دهشيري، غلامرضا. علي نيا کروئي، رستم. دوستي، علي و يارعلي، محمد حسن. (1387). سبک هاي شوخ طبعي، بهزيستي فاعلي و هوش هيجاني در دانشجويان. فصلنامه روانشناسان ايراني، سال 5، شماره 18: 169-159.
رحيميان بوگر، فريد و اصغر نژاد، رضا. (1387). رابطه سرسختي روان شناختي و تاب آوري را با سلامت روان در جوانان و بزرگسالان بازمانده زلزله شهرستان بم، فصلنامه يافته هاي نو در روانشناسي، دوره دوم. 8: 24-15.
رضاپور، غلام. (1389). رابطه ي فرسودگي شغلي با سلامت روان با نقش کنترل کنندگي جنسيت و تاب آوري در معلمين ابتدائي. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد چمران اهواز.
رضواني، شيوا. بهرامي، فاطمه و عابدي، محمدرضا. (1390). تاثير تنظيم هيجاني بر شادکامي و نشخوار فکري دانشجويان. فصلنامه يافته هاي نو در روانشناسي، دوره 5، شماره 8: 56-43.
رئيسي، علي. (1387). رابطه هوش فرهنگي و معنوي با سرسختي رواني دانشجويان. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
سادات خشوعي، مهديه سادات. (1389). رابطه بين هوش هيجاني و شوخ طبعي دانشجويان دانشگاه. فصلنامه مطالعات تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي، دوره 6، سال 3: 107-97.
ساعتچي، محمود. کامکاري، کامبيز و عسکريان، مهناز. (1390). آزمون هاي روانشناختي. تهران: انتشارات ويرايش. چاپ دوم.
ساماني، سارا. صحراگرد، امل و جوکار، تينا. (1386). رابطه تعاملي تاب آوري، سلامت رواني و رضايت از زندگي بيماران زن، مجله روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران، سال سيزدهم،3: 290 – 295.
سقائيان، غلامرضا و سميع، عبدالله. (1392). رابطه تاب آوري و صفات شخصيتي با شادکامي دانشجويان. سومين همايش ملي روان شناسي سلامت و خانواده، دانشگاه آزاد اسلامي مرودشت، 17 و 18 ارديبهشت.
سعيدي، ايران. (1391). مقايسه هوش معنوي و تاب آوري معتادين و افراد عادي شهر اهواز. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي اهواز
سميع پور، اردلان. (1390). بررسي رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني با سلامت روان دانش آموزان مدارس راهنمايي شهرکرد. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي شيراز.
سهرابي، فرامرز. (1385). درآمدي بر هوشمعنوي، فصلنامه معنا، ويژهنامه روانشناسيدين، شماره 2: 34-18.
شاکري نيا، ايرج و محمدپور، مهري. (1389). رابطه استرس شغلي و تاب آوري با فرسودگي شغلي در پرستاران زن. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه. سال چهاردهم، شماره دوم.
شاوران، مژگان. دخيل پور، علي. مراديان، خليل و رهبريان، محمد. (1385). تاثير آموزش هيجان محور بر ميزان شوخ طبعي دانشجويان. پايان نامه کارشناسي. دانشگاه آزاد اسلامي کرمان.
عباسپور دوپلاني، طاهره. (1389). رابطه فراشناختي و خلاقيت با تاب آوري در دانشجويان. فصلنامه يافته هاي نو در روانشناسي. سال پنجم. شماره 14. صص 111- 124 .
عطاري شوشتري، مرضيه و شفاعي، ثمره. (1391). رابطه اضطراب مرگ با سلامت روان بيماران سرطاني شهر اهواز. پايان نامه کارشناسي. دانشگاه آزاد اسلامي کرمان.
عليپور، فريد. محمدپور، ابراهيم و بختيار، سعيد. (1389) شادکامي و هوش معنوي با سلامت روان دانشجويان دانشگاه چمران اهواز. پايان نامه کارشناسي. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
فدايي، رضا. (1373). رابطه سلامت روان با بهزيستي و رضايت شغلي کارکنان ملي حفاري ايران در شهر اهواز. پايان نامه کارشناسي. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
فرج زاده، محسن. (1388). بررسي رابطه احساس امنيت شغلي و حمايت ادراکي با سلامت رواني کارکنان آب و برق شهرستان دهدشت. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي مرودشت.
فقيهي، مريم. (1391). رابطه تاب آوري و ويژگي هاي شخصيتي، شادکامي دانشجويان دانشگاه آزاد تهران. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي تهران.
قادري، مينا. صبري، نازان. حسنوند، شقايق و موسوي، سارا. (1388). رابطه هوش هيجاني و مولفه هاي آن با سلامت روان دانشجويان. فصلنامه روانشناسي کاربردي، دوره 9، شماره 4: 56-47.
کندري، علي. (1381). بررسي رابطه تاب آوري با عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اهواز، پايان نامه کارشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي اهواز.
کوچکي، شهلا. (1391). رابطه هوش معنوي با تعهد زناشويي زوجين. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي شيراز.
محمدي، دانيال. (1384). رابطه تاب آوري با توانمندي رواني پرستاران بيمارستان هاي شهر آبادان، پايان نامه کارشناسي. دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز.
مرادي دولت آبادي، مژگان. (1392). مقايسه هوش هيجاني، سلامت روان و رضايت شغلي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید