(حسيني،1391).
روايي و پايايي پرسشنامه تاب آوري
محمدي (1384) در پژوهشي ضريب پايايي اين پرسشنامه را با روش آلفاي کرونباخ 89/0 بدست آورد. شاکري نيا و محمدپور (1389) در پژوهشي ضريب پايايي اين پرسشنامه را از طريق آلفاي کرونباخ 90/0 بدست آوردند.
مشعل پور(1389، به نقل از حسيني،1391) در پژوهشي از طريق همبسته نمودن آن با مقياس سرسختي روانشناختي اهواز با محاسبه ضريب همبستگي 64/0 در سطح معني داري (0001/0p) نشان دادند که اين سازه از روايي نسبتا بالايي برخوردار است. در پژوهشي ديگر حسيني (1391) نيز ضريب پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي کرونباخ 87/0 محاسبه نمود.
در پژوهش حاضر نيز ضريب پايايي پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ 88/0 بدست آمد.

ب) پرسشنامه‌ي هوش معنوي
پرسشنامه هوش معنوي توسط امرام و دراير120 (2007) طراحي شده است که داراي دو فرم کوتاه با 44 عبارت و فرم بلند با 83 عبارت است. که در اين پرسشنامه از فرم 44 سوالي استفاده مي گردد. اين پرسشنامه در ايران توسط حسيني ترجمه و هنجاريابي شده است و در يک مقياس 5 ليکرتي از 1 (نظري ندارم) تا 5 (کاملاً درست) نمره‌گذاري مي‌شود. که هرچه نمره‌ي کل فرد بيشتر باشد فرد از هوش معنوي بيشتري برخوردار است (مرعشي،1390).
روايي و پايايي پرسشنامه هوش معنوي
مرعشي (1390) پايايي اين پرسشنامه را با استفاده از آلفاي کرونباخ 85/0 به ‌دست آورد. همچنين، جهت تعيين روايي پرسشنامه هوش معنوي، نمره آن با نمره پرسشنامه تفکر ديني همبسته شده 56/0 بدست آمد که مشخص گرديد که رابطه معني داري بين پرسشنامه در سطح 006/0 وجود دارد و پرسشنامه از روايي بالاي برخوردار است.
همچنين، سعيدي(1391) پايايي پرسشنامه را با روش آلفاي کرونباخ 89/0 بدست آورد.
در پژوهش حاضر نيز ضريب پايايي پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ 83/0 بدست آمد.
ج) پرسشنامه سلامت روان 25ـSCL
اين مقياس فرم کوتاه شده نسخه تجديد نظرشده فهرست نود نشانهاي121 معين R90ـSCL ميباشد که توسط نجاريان و داوودي (1380) تهيه گرديد. يک ابزار خود گزارشي رايج براي سنجش آسيبشناسي رواني است. اين ابزار اختصاصاً براي سنجش آن دسته ناراحتيهاي جسمي و رواني ساخته شده که آزمودنيها اخيراً تجربه نمودهاند. نسخه اوليه فهرست 90 نشانهاي يعني 90ـSCL با استفاده از مادههاي اصلي فهرست نشانهها پکينز122 و اضافه کردن مادههاي جديد به مقياس مذکور و همچنين ايجاد تغييرات در شيوه درجهبندي و روش اجزاء توسط دراگاتيس، ليپمن و کاوي123 (1973)ساخته شد. نجاريان و داوودي (1380) براساس مقياس R90ـSCL مقياس 25ـSCL را که يک مقياس تکعاملي ميباشد تهيه کردند اين مقياس نيز يک ابزار خودگزارشي براي سنجش آسيبشناسي رواني عمومي ميباشد اين مقياس شامل 25 ماده ميباشد که نمرهگذاري هر سئوال بر روي يک پيوستاز از 1 (براي هيچ) تا 5 (براي اکثر اوقات) مي باشد (ساعتچي و همکاران،1390).
پايايي و روايي پرسشنامه 25-SCL
در مطالعه نجاريان و سوداني (1378، به نقل از داوودي و نجاريان1380) پايايي 25ـSCL از طريق محاسبه همساني دروني و ضرايب آماري برروي دانشجوايان دانشگاه شهيد چمران اهواز بررسي گرديد. ضريب اعتبار به شيوه بازآزمايي در برابر 78/0 و از طريق محاسبه همساني دروني 79/0=x گزارش شده است.
در پژوهشي توسط داوودي و نجاريان سال 1380 نيز ضرايب پايايي اين مقياس به روش هاي آلفاي کرونباخ، اسپيرمن براون و گاتمن به ترتيب برابر 92/0، 88/0، 87/0 بودند که نمايانگر پايايي نسبتاً خوب آزمون ميباشد. جهت بررسي اعتبار اين آزمون نيز مطالعاتي صورت گرفته است. در اين مطالعات همبستگي 25ـSCL با مقياس اضطراب عمومي ANQ برابر 69/0 با پرسشنامه افسردگي يک برابر 49/0 با مقياس کمالگرايي اهواز برابر 66/0 و با مقياس سرسختي برابر 56/0 گزارش شده است که همگي در سطح 001/0 معنيدار بودند. همچنين همبستگي بين اين مقياس با 90ـ SCL برابر 97/0 گزارش شده است.
اين مقياس توسط ميرزايي براي اولين بار، به منظور هنجاريابي پرسشنامه مذکور در تحقيق که بر روي 2241 نفر در کل کشور انجام داد نتيجه گرفت که پرسشنامه فوق از اعتبار باليني بالايي برخوردار است (برنا و سواري،1387).
در پژوهش حاضر نيز ضريب پايايي پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ 86/0 بدست آمد.
نحوه انجام پژوهش
پس از تعيين موضوع و تهيه پرسشنامهها، با مسئولين مربوطه دانشگاه هماهنگي ها صورت پذيرفت و مجوزهاي لازم براي انجام پژوهش تهيه گرديد. در اقدام بعدي از ليستي از دانشکده هاي دانشگاه تهيه گرديد و از بين دانشکده ها، 4 دانشکده بطور تصادفي انتخاب شد و از بين 4 دانشکده انتخابي از هر کدام از رشته هاي آن دانشکده سه رشته بطور تصادفي انتخاب شد و سپس بطور تصادفي يکي از ورودي ها به دانشگاه انتخاب شد و بطور تصادفي به 225 نفر از دانشجويان آن ورودي ها پرسشنامه تحويل داده شد. بعد از اطمينان از اينکه آزمودني ها، داوطلب پاسخگويي به سؤالهاست، پژوهشگر با توضيح مختصري از روند پژوهش سعي در توجيه گروهي افراد نمونه داشت تا آزمودنيها با اطمينان و صداقت بيشتري پاسخ دهند و آزمودني پس از پاسخگويي آن را به پژوهشگر برگرداند. بعد از جمع آوري پرسشنامهها و نمره گذاري آنها، دادهها تجزيه و تحليل گرديد. همچنين جهت تبيين مباني نظري پژوهش از مطالعات کتابخانهاي استفاده شده است.
روش تجزيه و تحليل اطلاعات
جهت تجزيه و تحليل دادها از نرم افزار کامپيوتر (SPSS) نسخه هفدهم استفاده خواهد شد و همچنين، جهت تاييد کل فرضيه هاي از سطح 05/0 استفاده مي گردد. در تجزيه و تحليل دادههاي پژوهش از روشهاي آماري زير استفاده خواهد شد:
1- استفاده از روش هاي آمار توصيفي فرواني، فراواني نسبي و درصد فراواني، ميانگين و انحراف معيار براي توصيف جمعيت شناختي و متغيرهاي پژوهش؛
2- استفاده از روش همبستگي ساده پيرسون براي محاسبه فرضيه هاي اول و دوم پژوهش؛
3- استفاده از روش رگرسيون چندگانه براي محاسبه فرضيه سوم پژوهش؛
4- استفاده از تحليل واريانس چندمتغيره مانوا براي بررسي اهداف جزيي پژوهش؛
5- استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي محاسبه پايايي پرسشنامه هاي پژوهش.

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش

در اين فصل با استفاده از روش هاي آماري مناسب، داده هاي جمع آوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. يافتـه هاي پژوهش در سه قسمت زير ارائه مي شوند:
الف) يافته هاي توصيفي؛
ب) يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش؛
ج) يافته هاي جانبي.
الف) يافته هاي توصيفي: يافته هاي توصيفي اين پژوهش شامل شاخص هاي آماري ميانگين، انحراف معيار و تعداد آزمودني هاي نمونه براي كليه متغيرهاي مورد مطالعه مي باشد که در جداول 4-1، 4-2 و 4-3 ارائه شده است.
جدول4-1: ميانگين و انحراف معيار تاب آوري، هوش معنوي و سلامت روان دانشجويان
شاخص هاي آماري
متغير
ميانگين
انحراف معيار
تعداد
تاب آوري
09/88
87/1
225
هوش معنوي
48/94
65/1
225
سلامت روان
19/105
06/1
225
همانگونه که در جدول 4-1 مشاهده مي گردد، ميانگين و انحراف معيار براي تاب آوري 09/88 و 87/1، براي هوش معنوي 48/94 و 65/1 و براي سلامت روان 19/105 و 06/1 مي باشد.

جدول4-2: ميانگين و انحراف معيار تاب آوري، هوش معنوي و سلامت روان دانشجويان دختر و پسر
شاخص هاي آماري
متغير
جنسيت
ميانگين
انحراف معيار
تعداد
تاب آوري
دختر
52/86
52/1
129

پسر
98/85
78/1
96
هوش معنوي
دختر
76/92
38/1
129

پسر
06/95
47/1
96
سلامت روان
دختر
67/102
56/1
129

پسر
90/104
96/1
96
همان طوري كه در جدول 4ـ2 ملاحظه مي شود، ميانگين و انحراف معيار براي تاب آوري دانشجويان دختر 52/86، 52/1 و دانشجويان پسر 98/85، 78/1 و براي متغير هوش معنوي در دانشجويان دختر 76/92، 38/1 و در دانشجويان پسر 06/95، 47/1 و نهايتا براي سلامت روان دانشجويان دختر و پسر به ترتيب 67/102، 56/1 و 90/104، 96/1 مي باشد.
جدول4-3: ميانگين و انحراف معيار تاب آوري، هوش معنوي و سلامت روان دانشجويان مجرد و متاهل
شاخص هاي آماري
متغير
تاهل
ميانگين
انحراف معيار
تعداد
تاب آوري
متاهل
43/86
37/1
109

مجرد
17/84
90/1
116
هوش معنوي
متاهل
02/96
18/2
109

مجرد
81/94
52/1
116
سلامت روان
متاهل
12/107
41/1
109

مجرد
14/105
29/2
116
همان طوري كه در جدول 4ـ3 ملاحظه مي شود ميانگين و انحراف معيار براي متغير تاب آوري دانشجويان متاهل 43/86، 37/1 و در دانشجويان مجرد 17/84، 90/1 و براي متغير هوش معنوي دانشجويان متاهل 02/96، 18/2 و دانشجويان مجرد 81/94، 52/1 و نهايتا براي سلامت روان دانشجويان متاهل و مجرد به ترتيب 12/107، 41/1 و 14/105، 29/2 مي باشد.
ب) يافته هاي استنباطي مربوط به فرضيه هاي پژوهش
پژوهش حاضر، شامل فرضيه هاي زير است كه هر فرضيه همراه با نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل آن در اين بخش ارائه مي گردد. براي بررسي فرضيه هاي اول و دوم از روش ضريب همبستگي ساده پيرسون و براي بررسي فرضيه سوم پژوهش از رگرسيون چند متغيره به روش ورود و گام به گام استفاده شد.
فرضيه اول: بين تاب آوري با سلامت روان دانشجويان رابطه وجود دارد.
جدول 4-4: رابطه تاب آوري با سلامت روان دانشجويان
متغير ملاک
تعداد
تاب آوري
سطح معناداري

ضريب همبستگي

سلامت روان
225
64/0
0001/0
همان طور که در جدول 4-4 مشاهده مي گردد، ضريب همبستگي تاب آوري با سلامت روان دانشجويان برابر 64/0 =r مي باشد که در سطح 0001/0 معنادار مي باشد. به عبارت ديگر، بين تاب آوري با سلامت روان دانشجويان رابطه مثبت معناداري وجود دارد. در نتيجه فرضيه اول تحقيق تاييد مي گرد.
corr(X,Y)=cov(X,Y)?X?Y=E[(X??X)(Y??Y)]?X?Y

فرضيه دوم: بين هوش معنوي با سلامت روان دانشجويان رابطه وجود دارد.
جدول 4-5: رابطه هوش معنوي با سلامت روان دانشجويان
متغير ملاک
تعداد
هوش معنوي
سطح معناداري

ضريب همبستگي

سلامت روان
225
71/0
0001/0
همان طور که در جدول 4-5 مشاهده مي شود، ضريب همبستگي هوش معنوي با سلامت روان برابر 71/0 =r مي باشد که در سطح 0001/0 معنادار مي باشد. به عبارت ديگر، بين هوش معنوي با سلامت روان دانشجويان رابطه مثبت معناداري وجود دارد. در نتيجه فرضيه دوم تحقيق تاييد مي گردد.
corr(X,Y)=cov(X,Y)?X?Y=E[(X??X)(Y??Y)]?X?Y

فرضيه سوم: بين تاب آوري و هوش معنوي با سلامت روان دانشجويان رابطه چندگانه وجود دارد.
جدول4-6: ربطه چندگانه بين تاب آوري و هوش معنوي با سلامت روان دانشجويان
روش
متغيرهاي پيش بين
R
R2
F
p
?
t
p
الف “ورود”
هوش معنوي
68/0
46/0
57/67
0001/0
83/0
60/2
0001/0

تاب آوري

67/0
09/2
0001/0
ب “گام به گام”
گام اول: هوش معنوي
67/0
44/0
48/56
0001/0
82/0
28/2
0001/0

گام دوم: هوش معنوي
تاب آوري
64/0
41/0
52/51
0001/0
76/0
59/2
0001/0

65/0
12/2
0001/0
همان طور که در قسمت (الف) جدول 4-6 مشاهده مي شود، بر اساس نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چندگانه به روش ورود، بين متغيرهاي پيش بين (هوش معنوي و تاب آوري) با سلامت روان ضريب همبستگي چندگانه (68/0MR=) وجود دارد و 57/67=F مي باشد که در سطح 0001/0P معني دار است. همچنين، نتايج نشان داد که 46 درصد واريانس سلامت روان دانشجويان بوسيله متغيرهاي پيش بين، قابل تبيين است. همچنين در قسمت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید