شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

5 متغیرهای پژوهش

  متغیر  مستقل:

در این پژوهش رهبری تحول آفرین متغیر مستقلمی باشد که مولفه های عبارتند از:  نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش و ملاحظات فردی.

متغیر وابسته:

متغیر وابسته این پژوهش توانمندسازی روانشناختی کارکنان می باشد.

1-6 قلمرو پژوهش

  قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی تحقیقبررسی ارتباط سبک رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان می باشد که در حوزه رفتار سازمانی وارد می گردد.

قلمرو زمانی : قلمرو زمانی پژوهش نیمسال دوم سال تحصیلی 91-1390 می باشد.

قلمرو مکانی : این پژوهش در بانک مرکزی انجام می شود .

1-7 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی پژوهش

رهبری تحول آفرین[1]:

سبک رهبری تحول آفرین مرکب از رفتارهایی می باشد که ویژگی های رفتاری مشترکی همچون تقویت کار تیمی، بهبود مهارت های زیردستان و طرفداری از افراد در جهت دستیابی به اهداف را مورد توجه قرار می دهد.این ویژگی ها برای رهبر تحول آفرین اصیل امری بایسته می باشد؛ زیرا که آنها به ایجاد تعهد و بهره وری اعضای سازمان کمک می نماید(مقیمی،68،1390).

             ویژگیهای رهبران تحول گرا به تبیین زیر می باشد:

1-نفوذ آرمانی [2]: سرافرازی، فره مندی، تکریم و وفاداری بی زیرا و چرای پیروان از رهبری که حس آرمانی را انتقال می دهد. نفوذ آرمانی باعث می گردد که رهبران به عنوان مدلهایی از تأثیر، و الگوی رفتاری برای پیروان باشند. نفوذ آرمانی به دو دسته نفوذ ویژگی آرمانی و نفوذ رفتار آرمانی تقسیم می گردد.

2-ترغیب ذهنی[3]: برانگیختن پیروان به وسیله رهبر به مقصود کشف راه حل های جدی و تفکر مجدد در مورد حل معضلات زمانی توسط پیروان در واقع رفتار رهبر، چالشی را برای پیروان ایجاد می کند که دوباره در مورد کاری که انجام می دهند کوشش و کوشش نمایند و در مورد چیزی که می تواند انجام یابد، دوباره تفکر کنند.

3-انگیزش الهام بخش[4]: برانگیختن و بالا بردن انگیزش در پیروان که با در نظر داشتن احساسات زیردستان صورت می پذیرد. تاکید انگیزش الهام بخش بر احساسات و انگیزه های درونی می باشد نه بر تبادل روزانه بین رهبر و پیرو.

4-ملاحظات فردی[5]: در نظر داشتن تفاوت های فردی پیروان و ارتباط با تک تک آنها و تحریک آنان از طریق واگذاری مسئولی تها برای یادگیری تجربیات می باشد. افراد بوسیله رهبران طرفداری می شوند ورهبران نسبت به احساسات و نیازهای شخصی آنها نگران هستند(هارتر و باس،1989).

توانمندسازی روان شناختی[6]:

توانمند سازی روانشناختی  فرایند انگیزشی درون شغلی می باشد که شامل  چهار حوزه شناختی ، یعنی احساس تاثیر گذاری ،شایستگی ،احساس معنی دار بودن و حق انتخاب می گردد و برای اولین بار  توسط توماس و ولتهوس[7](1990) در ادبیات مدیریت وارد شده می باشد(مقیمی،1390 ،217).

[1] -Transformational Leadership

[2] -Idealized Influence

[3] -Intellctual Stimulation

[4] -Inspirational motivation

[5] -Individual Consideration

[6]– Psychological Empowerment

[7]– Thomas & Velthouse

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هر تحقیقی می‏تواند دو نوع هدف داشته باشد. در واقع پژوهشگر بایستی اهداف کلی و جزئی مطالعه‏ی خویش را تفکیک نماید. در این پژوهش اهداف اصلی و فرعی به تبیین زیر اظهار می گردند.

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط مولفه های رهبری تحول آفرین و توانمندی روانشناختی کارکنان

اهداف فرعی پژوهش:

1- مطالعه ارتباط بین نفوذ آرمانی و توانمندی روانشناختی

2-مطالعه ارتباط بین ترغیب ذهنی و توانمندی روانشناختی کارکنان

3- مطالعه ارتباط بین انگیزش الهام بخش و توانمندی روانشناختی کارکنان

4- مطالعه ارتباط بین  ملاحظات فردی و توانمندی روانشناختی کارکنان

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان  با فرمت ورد