تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5 روش پژوهش

این پژوهش از نوع تجربی و در حوزه تحقیقات کتابخانه ای و تحلیلی- علّی بوده و مبتنی بر اطلاعات مالی گذشته شرکت ها می باشد.

3-6 جامعه‌ی و نمونه آماری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جامعه آماری این پژوهش، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1386تا پایان سال 1390 می باشد .برای تعیین نمونه آماری به روش حذفی سیستماتیک، شروط زیر اعمال شده می باشد:

  • شرکتهایی که پایان سال مالی آن ها 29 یا 30 اسفند ماه باشد.
  • شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گر مالی نباشند.
  • در پایان، شرکت هایی که داده های آنها در دسترس نبوده و همچنین مشاهدات پرت حذف شده اند.
  • شرکت هایی که در دوره 1386 تا 1390 از بورس خارج شده باشند.
  • طی دوره زمانی تغییر سال مالی نداده باشند.

در پایان تعداد 205 شرکت( 1025 سال شرکت) باقیمانده که از میان شرکتهای باقیمانده، تعداد 147 سال شرکت ورشکسته  و 878 سال شرکت غیر ورشکسته (طبق مدل Z altman) تشخیص داده  شده اند.

3-7 روش گردآوری داده­ها

در این پژوهش، گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز در دو مرحله انجام شده می باشد. در مرحله­ی اول برای تدوین مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه­یی (و مراجعه به پایان نامه ها و مقالات فارسی و انگلیسی از طریق سایت های مربوطه) و در مرحله­ی دوم، برای گردآوری داده­ها­ی مورد نظر از صورت­های مالی ارائه شده به بورس اوراق بهادار ، و سایر منابع اطلاعاتی مرتبط مانند بانک اطلاعاتی تدبیرپرداز و ره آورد جدید بهره گیری شده می باشد.

3-8 ابزار پژوهش

صورت های مالی شرکت ها شامل ترازنامه، صورت سودوزیان، صورت جریان وجه نقد و یادداشت ‏های همراه صورت های مالی در پایان هر سال مالی (29اسفند ماه)به عنوان ابزار پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. در این پژوهش برای پردازش ، دسته بندی و سپس آماده­سازی داده­ها، از نرم افزار Excel، همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزارهای آماری Eviews 7 بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدفهای پژوهش:

هدف این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و نابهنجاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقدعملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر.متغیرهای این پژوهش شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می باشند.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری