ميزان جذب استاندارد ماکزيمم، بيشترين جذب نوري و ميزان جذب استاندارد مينيمم، کمترين جذب نوري مي باشد که بايد ميزان جذب نمونه ها بين دو رنج مينيمم و ماکزيمم خوانده شده باشد در غير اينصورت آزمايش از دقت کافي برخوردار نبوده. نمودار ميزان جذب استانداردها بيانگر دقت کار مي باشد هرچه نقاط به منحني نزديک ترباشد آزمايش با دقت تر انجام شده است .
با توجه به استانداردهاي موجود، منحني کاليبراسيون به صورت زيرمي باشد.

نمودار 3-2.منحني کاليبراسيون کلرامفنيکل

3-4.نحوه نمونه برداري :
نمونه برداري به صورت تصادفي از مراکز توزيع گوشت طيور از سه شهرستان سمنان، گرمسار و دامغان انجام شد و نمونه هاي تهيه شده از قسمت ران وسينه مرغهاي تازه ( غير منجمد) بوده که توسط يخچال مخصوص حمل گوشت، به محل آزمايشگاه منتقل شدند.

3-5.بررسي فرايند انجماد :
25 نمونه آلوده به کلرامفنيکل و30 نمونه آلوده به جنتامايسين را به صورت تصادفي انتخاب و به مدت يک هفته تحت تاثير فرايند انجماد (20- درجه سانتي گراد) قرار داده و نمونه ها مجددا طبق روش3-3-2 و3-2 مورد آزمايش قرارداده شدو با استفاده از روش آماري تي تست73 در سطح آماري 95? مورد بررسي قرار گرفت.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل نتايج

گوشت طيور با توجه به ارزش بيولوژيكي بالا در بين مواد پروتئيني، پس از شير و تخم مرغ از اهميت ويژه اي در تغذيه انسان برخوردار مي باشد. آنتي بيوتيك ها به عنوان تركيبي كليدي در درمان بيماري هاي عفوني انسان و دام استفاده مي شوند. استفاده گسترده از آنتي بيوتيك ها در صنعت پرورش دام و طيور، منجر به حضور باقي مانده ي دارويي اين مواد شيميايي در مواد غذايي با منشاء دامي مي گردند.
كلرامفنيكل آنتي بيوتيك وسيع اطيفي است كه در طيور براي درمان اشكال حاد سالمونلوز و عفونتهاي ناشي از اشريشياكلاي مورد استفاده قرار مي گيرد. در طب انساني به علت عوارض متعدد اين دارو، استفاده از آن جهت درمان بيماري هاي كم اهميت توصيه نمي شود و تنها به درمان تب حصبه، مننژيت باكتريايي و كنژكتيويت محدود شده است.
از عوارض جانبي كلرامفنيكل مي توان به كم خوني آپلاستيك، سندرم خاكستري و ايجاد سويه مقاوم باكتريايي كه در بيماري هاي انساني دخيل هستند اشاره نمود. با ايجاد سويه مقاوم چنانچه در بدن عفونتي پديد آيد درمان با آنتي بيوتيك روي آن بي اثر خواهد بود. در نوزادان نارس در كمبود كلرامفنيكل ترانسفراز و در نتيجه نقص در متابوليسم اين دارو چنانچه نوزاد در معرض قرار گيرد بخش خاكستري مغز دچار سيانوز شده كلاپس گردش خون و در نهايت مرگ رخ مي دهد.
مهمترين عارضه جانبي كلرامفنيكل ايجاد كم خوني آپلاستيك است كه اختلال خوني نادري بوده و در اثر نارسايي مغز استخوان در توليد سلولهاي خوني ايجاد مي شود. اثرات توكسيك اين دارو وابسته به دوز نبوده و به حساسيت هاي فردي بستگي دارد. لذا اين دارو حد مجاز باقي مانده نداشته و در سال 1994 استفاده از آن در دامهايي كه مصرف غذاي دارند از سوي اتحاديه اروپا ممنوع اعلام گرديد. در بسياري از كشورها همچون آمريكا، كانادا، استراليا و اروپا اين دارو منع مصرف قانوني دارد. اخيرا نظارتهاي شديدي از سوي اعضاي اتحاديه اروپا در رديابي و پايش باقي مانده هاي دارويي كلرامفنيكل در فرآورده هاي غذايي با منشاء دامي صورت مي گيرد.
بيشتر آلودگي ها از آسياي جنوب شرقي از جمله چين و ويتنام همچنين آمريكاي جنوبي گزارش شده است. در اين راستا برنامه هاي كنترلي منظمي جهت رديابي بقاياي اين دارو در دو مرحله انجام مي شود. در مرحله اول استفاده از تست غربالگري ساده اي كه جداسازي اوليه نمونه ها را انجام مي دهد و سپس توسط روشهاي پيشرفته و دقيق تر كه البته وقت گير و گران مي باشند و جهت تاييد و تعيين ميزان باقيمانده دارويي ضرورت دارند، دنبال مي شوند.
از روشهاي به كار گرفته شده براي مرحله اول مي توان به روشهاي ميكروبيولوژيك و سنجش ايمني آنزيم (الايزا) اشاره نمود. در روش ميكروبيولوژيك ميزان آنتي بيوتيك با پتانسيل آن در جلوگيري از رشد باكتري استئاروترموفيلوس كه در محيط مرجع آزمايش وجود دارد سنجيده مي شود. روشهاي ميكروبيولوژيك به دليل ارزان بودن، راحت بودن مراحل آزمايش و استفاده از آن در سنجش تعداد زياد نمونه در هر مرحله تست، انتخابي مي باشند. البته از لحاظ حساسيت و اعتبار، الايزا روش برتري است.
تا كنون مطالعات متعددي جهت تعيين ميزان آلودگي مواد غذايي مختلف به آنتي بيوتيك ها، در كشورهاي مختلف صورت گرفته است و شير و گوشت بعنوان يك ماده غذايي مهم، مورد بررسي قرار گرفته اند. طي بررسي هايي كه قبل از سال 1960 در آمريكا صورت گرفت مشاهده شده كه بالغ بر 6 درصد شيرهاي عرضه شده به بازار در ايلات متحده آلوده به باقيمانده هاي آنتي بوتيك بودند که بعد از سال 1960 اين ميزان به 7/3 درصد تنزل يافت.( كاراژيان، 1377)
در سال 2003 در ژاپن بقاياي آنتي بيوتيك كلرامفنيكل در گوشت ماهي توسط تاكينا و همكاران رديابي شد.
در يك بررسي توسط حسنوت و همكاران بر روي 776 نمونه شير كه بصورت تصادفي اخذ گرديده بود انجام گرفت 3 روش اندازه گيري با هم مقايسه شده و مشخص گرديد كه الايزا به عنوان يك آزمايش مناسب براي بررسي MRL آمينوگليكوزيدها از جمله جنتامايسين مطرح است.
همچنين با توجه به رديابي بقاياي دارو در بافتهاي مورد آزمايش(كليه، كبد، عضله) بر اساس تحقيق مهدي زاده مود در سال 1384 در مشهد، مشخص مي گردد كه در صورت استفاده از اين دارو، مصرف گوشت طيور يا امعاء و احشا آن تهديدي جدي براي سلامت و بهداشت عمومي خواهد بود.
از آنجائيكه كلرامفنيكل تركيب به نسبت پايداري درpH زير 9 مي باشد تحت تاثير حرارت يا حتي جوشاندن و همچنين فريزکردن، از بين نمي رود به همين دليل فرآورده هاي حاوي آنتي بيوتيك با پختن نيز همچنان آلوده باقي مي مانند. در اين تحقيق نيز عدم از بين رفتن اين تركيب با فريز کردن در دماي 20- درجه سانتي گراد) تائيد مي شود.
در اين تحقيق پس از انجام مراحل آزمايشات به طور کامل، مشخص گرديد که از تعداد 170 نمونه خام گوشت مرغ (سينه و ران ) توزيع شده در فروشگاهها و مراکز توزيع گوشت درسطح شهرستانهاي سمنان، گرمسار ودامغان، 47 نمونه ( معادل 6/27درصد) آلوده به كلرامفنيكل و59 نمونه (معادل7/34 درصد) آلوده به جنتامايسين گزارش شدند که با استفاده از نرم افزار SPSS 16 بررسي شد.
نتايج به دست آمده از آزمايشات انجام شده به صورت جداول ونمودار آورده شده است. طبق نتايج جداول ذيل بيشترين درصد نمونه آلوده به آنتي بيوتيک هاي کلرامفنيکل و جنتامايسين، در شهرستان سمنان به ترتيب با 36% و43% مي باشد.
جدول 4-1 نتايج بقاياي آنتي بيوتيک کلرامفنيکل ( mg/kg)

Mean +S.D

درصد نمونه هاي آلوده
ماکزيمم مقاديرآلوده
مينيمم مقاديرآلوده
تعداد نمونه هاي آلوده
تعداد کل
نمونه ها
مکان نمونه برداري
0021/0±0056/0
36%
0.009
0.003
25
70
سمنان
0024/0±0055/0
20 %
0.009
0.002
10
50
گرمسار
0024/0±0064/0
24 %
0.01
0.002
12
50
دامغان

جدول 4-2 نتايج بقاياي آنتي بيوتيک جنتامايسين (mg/kg)

Mean +S.D

درصد نمونه هاي آلوده
ماکزيمم مقادير آلوده
مينيمم مقادير آلوده
تعداد نمونه هاي
آلوده
تعداد کل نمونه ها
مکان نمونه برداري
0098/±077/0
43%
0.09
0.06
30
70
سمنان
0084/0±07/0
30%
0.09
0.06
15
50
گرمسار
0094/0±065/0
28 %
0.08
0.06
14
50
دامغان

با توجه به جدول4-1 کمترين مقدارنمونه آلوده به کلرامفنيکل، در شهرستان گرمسار و بيشترين مقدارنمونه آلوده در شهرستان دامغان و با توجه جدول4-2 بيشترين مقدارنمونه آلوده به جنتامايسين مربوط به شهرستان سمنان و گرمسار و کمترين مقدار مربوط به شهرستان دامغان مي باشد. رنج استاندارد آنتي بيوتيک جنتامايسين کمتر يا مساوي 05/0 (ميلي گرم بر کيلو گرم) و کلرامفنيکل نيز صفر ميباشد.

نمودار4-1 .مقادير آنتي بيوتيک جنتامايسين درنمونه هاي آلوده (بيش از استاندارد)شهرستان سمنان(mg/kg)

نمودار4-2 . مقادير آنتي بيوتيک جنتامايسين درنمونه هاي آلوده (بيش از استاندارد) شهرستان گرمسار(mg/kg)

نمودار4-3 . مقادير آنتي بيوتيک جنتامايسين درنمونه هاي آلوده (بيش از استاندارد) شهرستان دامغان(mg/kg)

نمودار4-4 .مقادير آنتي بيوتيک کلرامفنيکل درنمونه هاي آلوده شهرستان سمنان(mg/kg)

نمودار4-5 . مقادير آنتي بيوتيک کلرامفنيکل درنمونه هاي آلوده شهرستان گرمسار(mg/kg)

نمودار4-6 . مقادير آنتي بيوتيک کلرامفنيکل درنمونه هاي آلوده شهرستان دامغان(mg/kg)

نمودار4-7. در صد آلودگي نمونه ها به آنتي بيوتيک جنتامايسين

نمودار4-8. در صد آلودگي نمونه ها به آنتي بيوتيک کلرامفنيکل

نمودار4-9. در صدکلي آلودگي نمونه ها به آنتي بيوتيک کلرامفنيکل وجنتامايسين

طبق نتايج نمودار 4-9 ، مقدار آلودگي نمونه هاي سه شهرستان سمنان، گرمسار و دامغان به آنتي بيوتيک جنتامايسين 7/34 % وآنتي بيوتيک کلرامفنيکل 6/27 % مي باشد.

* نتايج حاصل ازتاثير فرايند انجمادبرميزان باقيمانده آنتي بيوتيک ها
كنترل فرآورده هاي گوشتي به دوطريق ميكروبي و شيميايي انجام مي گردد. روشهاي شيميايي مي بايست اختصاصي بوده وداراي حساسيت كافي باشند تا با نتايج مثبت ميكروبي انطباق داشته باشند. آزمايشات هميشه پس از كشتار انجام نمي شود بلكه گاهي اوقات لازم است آزمايشات بر روي لاشه هاي نگهداري شده يا انبار شده بصورت انجماد و در طي هفته هاي نگهداري شده انجام گردد. مقاومت باقيمانده آنتي بيوتيك ها در اين شرايط مي بايست سنجيده شود تا اعتبار نتايج تضمين گردد.پايداري آنتي بيوتيك ها در طي انجماد بسته به نوع ساختمان آنها متفاوت است وتاكنون زياد مورد مطالعه قرار نگرفته است.
در تحقيق انجام شده در شهرستان سمنان، 25نمونه آلوده به آنتي بيوتيک کلرامفنيکل و30 نمونه آلوده به آنتي بيوتيک جنتامايسين، به صورت تصادفي انتخاب شده و به مدت يک هفته، تحت تاثير فرايند انجماد (20-)قرار داده شده. از طريق آزمون Te test ميانگين مقادير آنتي بيوتيک ها بعد وقبل از انجماد مقايسه شد.p0.05 ) بيانگر اختلاف معني داري قبل و بعد از انجماد مي باشد.)

جدول 4-3 ميانگين قبل و بعد ازانجماد نمونه هاي آلوده(mg/kg)
نام آنتي بيوتيک
تعداد نمونه هاي آلوده
Mean + S.D
قبل از انجماد
Mean +S.D
بعد از انجماد
کلرامفنيکل
25
a 0021/0±0056/0
b 0018/0±0042/0
جنتامايسين
30
a 0098/±077/0
b 006/0±0633/0

حروف لاتين متفاوت در هر رديف، نشانگر تفاوت معني دار در سطح آماري95% مي باشد.

جدول4-4. نتايج تاثير فرايند انجماد برباقيمانده جنتامايسين(mg/kg)
P.V
ميانگين

000/0
077/0
قبل از انجماد

0633/0
بعد از انجماد

0.05 p.v است لذا وجود اختلاف قبل و بعد از انجماد تاييد مي شود.

جدول 4-5.نتايج تاثير فرايند انجماد برباقيمانده کلرامفنيکل(mg/kg)
P.V
ميانگين

000/0
0056/0
قبل از انجماد

0042/0
بعد از انجماد

0.05 p.v است لذا وجود اختلاف قبل و بعد از انجماد تاييد مي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید