ي شود. نتايج به دست آمده حاكي از آن است که مقدار آنتي بيوتيک کاهش پيدا کرده ولي غير فعال نشده است. ( از بين نرفته است)
وردن و همكاران(2000) اثرات انجماد بر پايداري باقيمانده آمپي سيلين در بافت عضله گوشت حيواني را بررسي نمودند. پس از 8 ماه انبار ماني، در 20- درجه سانتي گراد كاهش محسوسي در ميزان آمپي سيلين ايجاد شد.
جي74 و همكاران(1996) پني سيلين G را در شرايط انجماد در كبد گوسفند بررسي نمودند در اين تحقيق از روشهاي شيميايي استفاده شد و نشان دادند كه تخريب آنتي بيوتيك پني سيلين در درجه انجماد (20- درجه سانتيگراد) اتفاق مي افتد و يك پايداري نسبي در درجه حرارت انجماد زياد(75-درجه سانتي گراد) وجود دارد.
تحقيقاتي نيز روي باقيمانده هاي آمپي سيلين انجام شده است. آمپي سيلين يك تركيب آمفوتريك است كه از نظر ساختاري با پني سيلينG تفاوت دارد لذا رفتار آنتي بيوتيك در طي انجماد متفاوت خواهد بود.
در سال 1976 در بررسي باقي مانده دارويي کلرامفنيکل در گوساله ها پس از تجويز تزريقي در عفونتهاي مزمن در چکسلواکي با استفاده از روش ميکروبيولوژيک بيشترين ميزان باقيمانده کلرامفنيکل در کبد رديابي شد. در اين تحقيق دريافتند نمک سود کردن و انجماد نمونه ها براي غيرفعال شدن نمونه ها کفايت نمي کند. (ماليكوا75 ،1976)
نتايج تحقيقات فوق با بررسي انجام شده در شهرستان سمنان مطابقت دارد.

فصل پنجم
نتيجه گيري

5-1. نتيجه گيري
باتوجه به عوارض جدي ناشي از باقيمانده هاي آنتي بيوتيک در مواد غذايي، گوشت مرغ توزيع شده در سطح شهرستانهاي سمنان، گرمسار و دامغان از نظر حضور يا عدم حضور باقيمانده آنتي بيوتيك هاي کلرامفنيکل و جنتامايسين بررسي شد واثر فرايند انجماد برميزان بقاياي آنتي بيوتيک هادر نمونه هاي آلوده مورد تحقيق قرار گرفت.
از تعداد170 نمونه خام) ران وسينه مرغ) مورد بررسي درسه شهرستان سمنان،گرمسار و دامغان، 47 نمونه ( معادل 6/27درصد) آلوده به كلرامفنيكل و59 نمونه (معادل7/34 درصد)آلوده به جنتامايسين گزارش شدندکه از اين تعداد، 25 نمونه آلوده به کلرامفنيکل و30 نمونه آلوده به جنتامايسين را به صورت تصادفي انتخاب و به مدت يک هفته تحت تاثير فرايند انجماد (20-) قرار داده ونمونه ها مجددا مورد آزمايش قرارداده شد و نتايج نشان داد که اختلاف معني داري بين ميزان بقاياي آنتي بيوتيک، قبل و بعد از انجماد وجود داشت.
با توجه به تحقيقات انجام شده و نتايج حاصل از مطالعات بدست آمده كه به منظور بررسي بقاياي داروهاي آنتي بيوتيك در گوشت طيور انجام گرفته، علت وجود باقيمانده داروهاي آنتي بيوتيكي در عضلات طيور را مي توان به دلايل زير مرتبط دانست :
* استفاده از دارو، فراتر ار مقدار تجويز شده
* استفاده از دارو، به مدت زمان طولاني
* عدم آموزش مرغداران جهت استفاده صحيح از داروها
* عدم اجراي توصيه زمان قطع دارو قبل از كشتار
* استفاده خودسرانه از دارو در مرغداريها و بدون نظارت دامپزشك
* عدم نظارت دقيق مسئولان بهداشتي

5-2. نكات قابل توجه جهت پيشگيري از حضور باقيمانده آنتي بيوتيكي در گوشت
* فاصله زماني كافي براي حيواناتي كه تحت آنتي بيوتيك درماني قرار گرفته اند تا فرستادن به كشتارگاه بايد رعايت گردد.( زمان قطع دارو )
* از آنتي بيوتيك درماني در دامهايي كه بعنوان منبع غذايي استفاده مي شوند جز با نظارت و تجويز دامپزشك، خودداري شود.
* حتي المقدور از آنتي بيوتيك هايي كه منحصرا براي استفاده دامپزشكي تهيه شده اند استفاده شود.
* بايد روشهاي جايگزيني نظير پيشگيري توسط واكسيناسيون را به مزرعه داران توصيه كرده و رواج داد.
* در نهايت توصيه مي شود مراكز قانوني ذيربط كه وظيفه بهداشت مواد غذايي را بعهده دارند، با دقت بيشتري به اين مهم بپردازند.
* رعايت كامل دستورالعملهاي لازم براي تجويز، كاربرد و پخش و كنترل داروهاي مورد استفاده براي درمان دام و طيور
* آموزشهاي لازم دامپزشكي و دامپروري ازطرف مؤسسات يا افراد ذيصلاح به شاغلين در دامداريها و مرغداريها داده شود.
* بازرسي مرغداريها از لحاظ رعايت موازين بهداشتي و نحوه صحيح نگهداري داروها توسط مسئولين ذيربط بطور مرتب انجام گيرد.
* برخورد قانوني و وضع جرايم مالي براي مرغداريهايي كه زمان قطع دارو(خروج دارو از بدن طيور) را رعايت نمي كنند به مرحله طرح و اجرا در آيد.
متاسفانه برخي از پرورش دهندگان طيور درکشورعليرغم منع مصرف قانوني آنتي بيوتيک کلرامفنيکل، همچنان از اين دارو استفاده مي كنندو همچنين زمان قطع آنتي بيوتيک هاي مجاز(جنتامايسين) را رعايت نمي کنند.
لذا براي حفظ بهداشت عمومي، لازم است اقدامات لازم از سوي دامپزشكي جهت پايش و كنترل بقاياي اين داروها صورت گرفته و با متخلفين برخورد شود.

5-3. پيشنهادات
با توجه به اهميت موضوع تحقيق، جهت دستيابي به نتايج کاملترمي توان موارد زيررا مورد بررسي قرار داد:
* بررسي اثرفرايند انجماد( در بازه هاي زماني ودماهاي مختلف) در ميزان باقيمانده آنتي بيوتيک ها
* بررسي اثرفرايندحرارت( در بازه هاي زماني ودماهاي مختلف) در ميزان باقيمانده آنتي بيوتيک ها
* بررسي باقيمانده آنتي بيوتيک ها باروشهاي آزمايشگاهي متفاوت
* بررسي تاثير زمان کشتار(زمان قطع دارو ) بر ميزان بقاياي آنتي بيوتيک ها در گوشت طيور
* پايش آنتي بيوتيک در بافت هاي مختلف طيور ( کبد، سينه و ران)

منابع
اديب ع، قفقازي ت. 1368. فارماكولوژي پايه و باليني، جلد دوم، انتشارات مشعل دانشجو
احساني1، فضل آرا ع، مكتبي س، نجف زاده و، زري ح.1389. سنجش باقيمانده تتراسايكلين گوشت مرغ مصرفي در شهر اهواز به وسيله كروماتوگرافي مايع با كاربرد بالا. مجله دامپزشكي و آزمايشگاه، دوره2، شماره2
افشار مازندران ن، رجب ا. 1381. تجويزصحيح آنتي بيوتيکها در درمان بيماري هاي طيور، چاپ اول، انتشارات نوربخش
افنان م، کاشاني م. 1352. بررسي ميزان آلودگي شير خام و پاستوريزه به آنتي بيوتيک در تهران. مجله دانشگاه دامپزشکي تهران، شماره 28
باقريان پور آ، محسن زاده م. 1380. بررسي بقاياي آنتي بيوتيک در شير خام و پاستوريزه. مجله پژوهشي دامپزشکي، شماره5، سال1380
تربتي ف، شمشيري م، جوادي ا. بررسي بقاياي آنتي بيوتيکي در بافت هاي خوراکي گوشتهاي کشتاري تبريز به روش four plate test، مجله بهداشت مواد غذايي دوره 1، شماره 2، تابستان 1390
جهانگيري ب. 1385. فارماكولوژي پايه و باليني، جلد اول، ويراستار ششم
چارقچي ع.1386. اطلاعات دارويي دامپزشکي، چاپ پنجم، انتشارات نوربخش
حبيبي ن.1389 .بررسي بقاياي آنتي بيوتيک در شير هاي خام سنندج، مجله دامپزشکي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج، شماره يازدهم، سال چهارم
خان ناظرع، حسين زاده س، پرونده ح.1387. تعيين بقاياي آنتي بيوتيكي در لاشه طيور با استفاده از آزمايش 4 پليت، مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 54 ، شماره3
ذوقي ا. 1382. کاربرد آنتي بيوتيک ها در پرورش طيور، چاپ اول، انتشارات قله
ركني ن، كامكار 1، صالح زاده ف، مدني ر.1386. مطالعه باقيمانده انرو فلوكسازين دربافت هاي مرغ گوشتي بوسيله HPLC، فصلنامه علوم و صنايع غذايي ايران، دوره4، شماره2، تابستان 1386
زايزاده ا، كاظم كوهي م، فردي پور آ، ارشدي ح.1390. بررسي ميزان باقيمانده انرو فلوكسازين در تخم مرغ به روش كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا، فصلنامه علوم و صنايع غذايي، دوره 8
صدرزاده ا.1387. مديريت پيشگيري از بيماري هاي طيور جوجه هاي گوشتي، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
عابدي شيرازي خ.1363. بررسي ميزان آلودگي شير به بقاياي آنتي بيوتيک، مجله بهداشت مواد غذايي، دوره 1، شماره 1، بهار 1390
عباسي م، رشيدي م، جوادي ا. 1383 . تعيين مقادير بقاياي آنتي بيوتيکهاي تتراسايکلين، اکسي تتراسايکلين و کلر تتراسايکلين در نمونه هاي گوشت گاو مربوط به کشتارگاه تبريز به روش .HPLC سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي
عبداللهي ح. 1383. دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان، معاونت پزوهشي، انتشارات کشف الغطاء، چاپ اول.
عطاري باروق م. 1375. بررسي ميزان آلودگي شيرخام به آنتي بيوتيک، مجله بهداشت مواد غذايي، دوره 1، شماره ،1 بهار 1390
غنوي ز.1386. تعيين درصد آلودگي آنتي بيوتيكهاي بتا لاكتام در شير خام دريافتي شركت صنايع شير ايران، دهمين همايش ملي بهداشت محيط همدان
فاطمي س، نعيمي س. 1388. فارماكولوژي دامپزشكي مرك، انتشارات نوربخش، چاپ اول
فتح الهي ع. 1381. فارماكولوژي پايه و باليني، انتشارات ارجمند
فرج زاده آلان د. 1379. بهداشت مواد غذايي، انتشارات نور دانش
فقيهي م. 1372. فارماكولوژي داروهاي ضد باكتريايي در دامپزشكي، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهي
فقيهي م.1387. بررسي بقاياي دارويي مجاز و غير مجاز در مرغداري هاي گوشتي كشور، چهارمين سمپوزيوم ملي بهداشت و بيماري هاي طيور، شهركرد، 31-29 مرداد
فلاح راد 1، محسن زاده م، اسدپور ح.1384. تعيين ميزان باقيمانده جنتامايسين در شير خام تحويلي به كارخانه شير پاستوريزه حاصل از همان شير خام،http://www.um.ac.ir
قائم مقامي س، صالح نژاد ا، پورسلطاني ح.1387. بررسي باقيمانده دارويي کلرامفنيکل، استرپتومايسين، تتراسايکلين در شير خام مناطقي از ايران، http://www.confbankum.ac.ir
قمريان ع. 1382. داروهاي دامپزشكي و نهاده هاي تغذيه اي دام، طيور و آبزيان ايران، انتشارات قمريان.
کارازيان ر، سرابي جماب م .1390. بررسي اثرات باقيمانده هاي دارويي در شير و فراورده هاي لبني و روش هاي تشخيص، كنترل.همايش ملي صنايع غذايي
کريم گ.1390. اهميت آلودگي شيميايي مواد غذايي با منشاء دامي و بررسي وضعيت موجود در ايران، مجله بهداشت مواد غذايي، دوره 1، شماره1، بهار 1390
منافي م، حصاري ج، رافت س . 1389. بررسي باقيمانده آنتي بيوتيک در شيرهاي خام و پاستوريزه استان آذربايجان شرقي به روش دلوتست . مجله پژوهشهاي صنايع غذايي، شماره 03/2
منصوري نژند ل.1373. بررسي بقاياي آنتي بيوتيک در شير خام در کرمان، چهلمين کنگره سلامت محيط يزد، 17-15 آبان
مهدي زاده مود س.1384. رديابي بقاياي آنتي بيوتيك كلرامفنيكل در طيور گوشتي كشتار شده در كشتارگاه صنعتي مشهد با استفاده از تكنيك ELISA، پايان نامه دكتري دامپزشكي، دانشگاه فردوسي مشهد
موثق م. 1388. شناسايي باقيمانده آنتي بيوتيک در شيرخام گاو در منطقه ايلخچي، مجله علوم غذايي و تغذيه، شماره3، تابستان 1391
واحدي ن، معتقدي آ، گلچين م، .1388.تعيين باقيمانده آنتي بيوتيك در لاشه طيور صنعتي به روش F.P.T، فصلنامه علوم و صنايع غذايي، دوره8، شماره 1، بهار 1390
يوسف بيگي ق، اردلاني خ، اهري ح. 1384. جستجوي بازمانده آنتي بيوتيک بيش از حد مجاز از لاشه هاي مرغ تازه کشتار شده. مجموعه خلاصه مقالات چهاردهمين کنگره دامپزشکي ايران

AHI. Animal Health Institute; 2002. Available from: bhttp://www.ahi.org/N.

Alcock RE, Sweetman A, Jones KC.1999. Assessment of organic contaminant fate in wastewater treatment plants I. Selected compounds and physiochemica

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید