درمعالجه عفونت هاي روده حاصل از اشرشياكلي و سالمونلا و همچنين ذات الريه داراي ارزش زيادي است .
* آموكسي سيلين
خيلي به آمپي سيلين نزديك است و موارد مصرف آن در دام هاي بزرگ نظير آمپي سيلين مي باشد .
* آمينوگليكوزيدها
ازگروه آمينوگليكوزيدها داروهايي كه مورد استعمال زيادي در درمان دام هاي بزرگ دارند عبارتند از: استرپتومايسين، دي هيدرواسترپتومايسين، نئومايسين، كانامايسين، جنتامايسين، پارومومايسين و آميكاسين مي باشد. در بين اين گروه استرپتومايسين از همه مصرف بيشتري داشت ولي دراثر پيدايش مقاومت در برابر آن ساير داروهاي اين گروه به طور روز افزوني مورد استفاده قرار گرفته اند. داروهاي اين گروه برروي ريبوزوم ميكروب اثر مي نمايد ومانع ساختن پروتئين ها مي شوند.طيف فعاليت آنها بيشتر برروي باكتري هاي گرم منفي مي باشد. عمده ترين مصرف داروهاي اين گروه درمان عفونت روده اي حاصل از باكتري هاي گرم منفي در دام هاي جوان و خوك مي باشد. آمينوگليكوزيدها داراي خاصيت كاهش كلسيم خون نيز مي باشد. بنابراين نبايد آنها را درگاوان شيري آبستن نزديك به زايمان تجويز نمود.
* کانامايسين
كانامايسين عليه ميكروبهاي گرم منفي موثر بوده و در درمان ورم پستان گاو وگوسفند دراثر استرپتوكوك واستافيلوكوك و كلي با سيل ايجاد مي شود مصرف مي گردد.

* جنتامايسين
جنتامايسين در بدن متابليزه نمي شود و بدون تغيير از کليه دفع مي گردد هيچ کاهشي در ميزان فعاليت ضد ميکروبي آنها در کل بافتهاي قابل مصرف و شيروجود ندارد و عليه باكتري گرم منفي مانند اثريشيا كلي بکار مي رود و همچنين در عفونتهاي ريوي، پوست، معده و روده مورد استفاده قرار مي گيرد.

فرمول ساختماني جنتامايسين

* ماكروليدها
درگروه ماكروليدها آنتي بيوتيك هايي نظيراريترومايسين، الاندومايسين، اسپيرامايسين،تيلوزين، كاربامايسين قرار دارد كه دربين آنها اريترومايسين، اسپيرامايسين و تيلوزين بيشتر در دام هاي بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد. طرز عمل آنها جلوگيري از ساخته شدن پروتيئن هاست. اين داروها بيشتر برروي باكتري هاي گرم مثبت از جمله استرپتوكوك، استافيلوكوك، كورينه باكتريوم موثر است. براي درمان اسهال خوني خوك و معالجه بيماري هاي تنفسي نيز باارزش مي باشند. بيشترين مقدار دارو دركبد تجزيه مي گردد و اين دارو ازطريق صفرا، ادرار و مدفوع دفع مي شوند. آلوده شدن جيره غذايي گاوان با آنتي بيوتيك هاي گروه ماكروليد ممكن است موجب بروز بي اشتهائي، اسهال وكاهش شديد شير شود.
* اريترومايسين
اريترومايسين با اختلال دركار سنتز پروتئين سلولي از رشد ميكروارگانسيم ها جلوگيري به عمل آورده، در درمان بيماري هاي اوليه و ثانويه ميكروبي مانند سينوزيت و عفونت هاي دستگاه ادراري استفاده مي شود.
* تتراسيكلين ها
چهار دارو از گروه تتراسيكلين ها دردامهاي بزرگ به كار مي رود عبارتند از: تتراسيكلين، اكسي تتراسيكلين، كلرتتراسيكلين، رولي تتراسيكلين علاوه براينها از دمتيل كلر تتراسيكلين، متاسيكلين، روكسي سيكلين، مينو سيكلين نيز استفاده مي شود.
* کليستين
اين دارو قادر به از بين بردن اجرام ميكروسكوپي درهر دومرحله رشد و سكون مي باشد. جهت درمان عفونت هاي روده اي و گوارشي به كار برده مي شود.
* استرپتومايسين سولفات
عليه باكتري هاي گرم منفي مي باشد. اين دارو عليه عفونتهاي ايجادشده به وسيله ميكروبهاي گرم منفي به خصوص عفونت هاي مخلوط مانند عفونت هاي دستگاه تنفس، عفونتهاي معدي، روده اي، دستگاه ادراري تجويز مي شود.
* فورازوليدون
فوروازوليدون، ازدسته آنتي بيوتيکها مي باشد که به شکل پودر كريستاله زرد رنگ بوده وعليه گونه هاي سالمونلا، عامل عفوني لوله گوارش مؤثرمي باشد. فوروازوليدون در جوجه ها و بوقلمون براي كنترل عفونتهاي مختلف لوله گوارش بكار رفته است. اين دارو در درمان تورم باكتريايي روده، اسهال و ژيارديوز مصرف مي شود. فوروازوليدون در پيشگيري كوكسيديوز در جوجه نيزمؤثر مي باشد.
* ويرجينامايسين
بر روي باكتري هاي گرم مثبت اثر دارد با تكثير ميكروبها جدار روده ضخيم ميگردد كه ويرجينامايسين با جلوگيري از سنتز پروتئين باعث بهبود وضعيت جدار روده مي گردد. موجب نقصان درتوليد اسيد لاكتيك، اسيد چرب فرار و آمونياك توسط ميكروبها شده و درنتيجه از اثرات سمي آنها مي كاهد، به منظور افزايش قدرت باروري تخم مرغ هاي جوجه كشي و افزايش قدرت توليد گوشت و تخم مرغ بکار مي رود.
* نئومايسين سولفات
در درمان و كنترل اسهالهاي ميكروبي، كنترل و درمان عفونتهاي باكتريايي داخل رحمي و نيز در پيشگيري عفونتهاي بعد از زايمان موثر است.
* اکسي تتراسايکلين
در عفونتهاي گوارشي از قبيل اسهال سفيد جوجه ها ناشي از سالمونلاپلوردم، پيشگيري از كاهش ميزان گوشت و تخم مرغ درمواقع استرس استفاده مي شود.
* تتراسايکلين
سنتز پروتئين هاي ميكروبي را از طريق ايجاد وقفه دراتصال TRNA باردار به ريبوزوم ميكروبي مهار مي كند بدين ترتيب مانع ورود اسيد آمينه جديد به زنجيره پپتدي توليد شده است. در عفونت هاي باكتريايي مخصوصا عفونت هاي دستگاه تنفسي و عفونت هاي دستگاه گوارش مانند آنتريت و سپتي سمي هاي حاصل ازباكتري هاي گرم منفي و گرم مثبت به كار مي رود. (چارقچي، 1386)

* نيتروفوران ها
دسته اي از تركيبات ضد باكتريايي ساختگي هستند كه بسياري از گونه هاي باكتريايي نسبت به آنها كاملا حساس باقي مي مانند. اولين بار در سال 1944 پس از مطالعات وسيع دود9 و استلمان10 مورد استفاده درماني پيدا نمود. فورفورال منشاء سنتز مشتقات مختلف فوران و نيتروفوران بوده كه از چوب ذرت وپوست جو دوسر به مقدار قابل توجهي بدست مي آيدو براي اولين بار توسط دوبرينر11 در سال 1832 ضمن مطالعه روي تقطير قندها كشف شد. نيتروفوران ها آنتي بيوتيک هاي وسيع الطيفي هستند که چندي است به علت سرطانزايي از چرخه مصرف در حيوانات مورد مصرف غذايي در انسان حذف شده اند.
مشتقات نيتروفوران نيزداراي خواص ضد باكتريايي مي باشند آنها فراورده هاي جانشيني فوران هستند بطورعمده عليه باكتريهاي گرم منفي بكار مي رود ولي روي باكتريهاي گرم مثبت نيز تاثير دارند بعلاوه آنها بعنوان داروهاي ضد قارچ و ضد انگل نيز بكار برده شده اند .
* کلرامفنيکل
کلرامفنيکل آنتي بيوتيکي وسيع الطيف است که در سگ و گربه، پرندگان و اسب عليه عفونتهاي تنفسي، سيستم اعصاب مرکزي، چشم، عفونتهاي باکتريايي بي هوازي و سالمونلا موثر است.
باکتري هاي هموفيلوس آنفولانزا و نيسريا مننژيتيس فوق العاده به اين آنتي بيوتيک حساس هستند. (اديب، 1368)
کلرامفنيکل به نام هاي کلرومايسين يا تيفومايستين نيز خوانده مي شود براي نخستين بار در سال 1947 از محيط کشت استرپتوماسيز ونزوئلا بدست آمد و در سال 1949 سنتز گرديد. در همين سال وارد بازار شد و با ظهور آنتي بيوتيک هاي موثر از اهميت آن کم شده و امروزه تنها به ندرت و آن هم فقط درکشورهاي در حال توسعه استفاده مي شود.
به علت وسعت اثر ضد ميکروبي وسيع و فقدان مسموميت ظاهري بين سالهاي 1948 و 1951 بصورت بي رويه مصرف گرديد. تخمين زده شد که کلرامفنيکل در بيش از هشت ميليون نفر از مردم براي ناراحتي هاي مختصر يا بيماري هاي تنفسي (معمولا ويروسي) مصرف شده است. اين مصرف نامناسب منجر به موجي از موارد آنمي آپلاستيک شد که در مقابل منجر به حذف يک داروي موثر گرديد.
كلرامفنيكل آنتي بيوتيكي است با طيف عمل سريع، به خاطر همين ويژگي و قيمت متوسط آن در دامپزشكي خيلي مورد استفاده قرار مي گرفت.

كلرامفنيكل داراي سه عيب مي باشد :
1- به سرعت در بدن غير فعال مي شودو تزريق آن بايد هر6 ساعت تجديد شود.
2- مدت انتظار بعد از تجويز بسيار طولاني است. (يك ماه براي گوشت )
3- درگاوهاي شيري درحال توليد غير قابل مصرف است.
قدرت نفوذ آن دربافتها عالي است. اين دارو از طريق تزريق براي معالجه بيماري هاي عفوني مختلف به كار برده اند. همچنين به طور موضعي به ويژه براي درمان عفونت هاي چشم و پوست و گاهي گنديدگي سم گوسفندان مصرف گرديده است البته به كاربردن اين دارو در دامهاو طيور ممنوع شده است.
باکتري هايي که در خون و ادرار توسط اين آنتي بيوتيک کشته و يا رشدشان مهار مي شود عبارتند از :
استافيلوکوکوس اورنوس، استرپتوکوکوس پيوژنز، شيگلا پارا ديسانتريا، سودوموناس آئروجينوزا، بروسلا، آئروباکتر آنروژنز، استورلا تولارنسيس، اشريشياکلاي، پروتئوس و ولگاريس، سالمونلا، باسيلوس آنتراسيس، کورينه باکتريوم پيوژنز، اريزوپلوتريکس روزيوپاتيه و کلبسيلا نومونيه
اين آنتي بيوتيک جهت درمان عفونتهاي دستگاه ادراري حاصل از آئروباکترآئروژنز و اشريشياکلي، درمان برخي نمونه هاي حاد سالمونلوز و عفونتهاي استافيلوکوکي مقاوم استفاده مي شود. همچنين در درمان عفونت درماتوفيلوزيس اسب نيز موثر است. (فقيهي،1372 )
اين دارو در اشکال اسپري و قطره هاي چشمي کاربرد دارد. به دليل سميت بالقوه، مقاومت باکتريايي و وجود داروهاي موثر ديگر مثل سفالوسپورين ها، کمتر به عنوان داروي سيستميک به کار مي رود. از اسپري آن بيشتر براي عفونت جلدي و ثانويه از جمله درماتيت هاي انگلي و گنديدگي سم در دام بزرگ استفاده مي شود. به منظور پيشگيري و درمان زخم هاي ورم پستان و دهان و زخم هاي باز مثل آبسه، بريدگي ها، فيستول و عفونتهاي بعد از عمليات جراحي از جمله رومينوتومي، قطع شاخ و اخته در کليه حيوانات مصرف مي شود. شکل قطره ي آن بطور موضعي در درمان عفونتهاي چشمي به جز عفونت هاي چشمي کلاميديايي استفاده مي شود. (قمريان، 1382)
خصوصيات شيميايي: کلرامفنيکل در حال حاضر به صورت سنتزي ساخته مي شود. از بلور هاي کشيده و سوزني تشکيل شده که بيرنگ تا خاکستري و يا زرد بسيار کمرنگ هستند. به مقدار زياد در الکل محلول بوده ولي حلاليت آن در آب کم است و در دماي 25 درجه سانتي گراد 5/2 ميلي گرم آن در 1 ميلي ليتر آب حل مي شود و حلاليت نسبي آن 5/5 است.
دو نمک پالميتات و سوکسينات آن سنتز مي شود. پالميتات کلرامفنيکل به صورت پودر کريستالي بدون بو و سفيد رنگ با طعم ملايم و خفيف است که در آب حل نمي شود و در الکل قابل حل است. کلرامفنيکل سديم سوکسينات به صورت پودر زرد روشن است که به خوبي در آب و الکل حل مي شود.
کپسول ها و قرصهاي کلرامفنيکل بايد در بسته هاي محکم و دماي 30- 15 درجه سانتي گراد نگهداري شود. ترکيبات خوراکي پالميتات کلرامفنيکل بايد در دماي اتاق و دور از نور و يخ زدگي نگهداري شود. نمک سوکسينات آن جهت محصولات تزريقي بايد در دماي زير 40 درجه نگهداري شود و بعد از اضافه شدن آب به آن تا 30 روز در دماي اتاق و تا 6 ماه در صورت يخ زدن قابل استفاده است و در صورت مشاهده کدورت در ترکيب بايد دور ريخته شود.
ترکيب شيميايي کلرامفنيکل سديم سوکسينات با ترکيباتي مانند هيدروکلريد کلرپرومازين، گليکوپيرولات، متوکلرومايد، اکسي تتراسايکلين، پلي ميکسينB پروکلورپرازين، پرومتازين و نکومايسين تداخل شيميايي داشته و نبايد در يک سرنگ کشيده شود. سازگاري شيميايي به عواملي مانند PH، غلظت، دما و حلال بستگي دارد.( پلمپ12،2008)

فرمول ساختماني کلرامفنيکل

اولين بار كارتن13 تاثير بهداشتي آنتي بيوتيک را گوشزد نمود و ثابت کرد که برخي از امراض گوارشي خوک را مي توان با اضافه کردن مواد آنتي بيوتيک به غذا درمان نمود و به اين وسيله سرعت رشد حيوان را افزايش داد.
کاربرد آنتي بيوتيک ها
1- درمان بيماري هاي عفوني
2- پيشگيري از بيماري هاي عفوني
3- به عنوان محرک رشد و اصلاح

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید