تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها

قسمتی از متن پایان نامه :

3-7 روایی و پایایی ابزار

داده­های آماری مرتبط با فرضیه­های پژوهش با بهره گیری از روش اسناد و مدارک سازمانی از صورت­های مالی شرکت ها استخراج و با در نظر داشتن فرضیه­های پژوهش، داده­های متغیرها از اطلاعات بدست آمده محاسبه شده می باشد. با در نظر داشتن اینکه اطلاعات و داده­های گردآوری از اسناد حسابرسی شده استخراج می گردد و در تبدیل آنها از فرمول­هایی بهره گیری می­گردد که در جامعه علمی مورد بهره گیری قرار می­گیرد، در نتیجه می­توان ادعا نمود که وسیله اندازه­گیری دارای اعتبار خواهد بود. با در نظر داشتن اینکه در محاسبه شاخص­های مورد مطالعه از فرمول­های خاصی بهره گیری می­گردد که به عنوان ابزار استاندارد جهانی محسوب می­شوند و طبق اسناد موجود در ادبیات و پایه­های نظری مختص اندازه­گیری آن صفات محسوب می­شوند، پس از این دیدگاه می­توان به پایایی وسیله اندازه­گیری اطمینان حاصل نمود.

3-8 روش‌ها و ابزار تحلیل داده ‏ها

در مواردی که مطالعه ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل مد‌نظر باشد و هدف محقق این می باشد که بر اساس این ارتباط و با بهره گیری از داده‌های تاریخی، پارامتر (پارامترهایی) برای متغیر(متغیرهای) مستقل برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیش بینی نماید، داده‌ها و متغیر‌های موجود در یک مدل معمولا در سه نوع مختلف می‌تواند باشد:

داده های سری زمانی[1]

داده های مقطعی[2]

داده های ترکیبی[3]

داده‌های سری زمانی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در نقاط متوالی در زمان، اندازه‌گیری می کند. این توالی می‌تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد.

داده های مقطعی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در طول زمان و روی واحدهای متعدد اندازه‌گیری می کند، این واحدها می‌تواند واحدهای تولیدی، صنایع و یا شرکت‌های مختلف باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

داده های ترکیبی، در واقع اظهار کننده داده‌های مقطعی در طی زمان می باشد، یا به بیانی دیگر این داده‌‌ها حاصل ترکیب دو دسته داده‌های سری زمانی و مقطعی می‌باشد.

با در نظر داشتن ادبیات پژوهش موجود و نیز ماهیت فرضیات پژوهش در این پژوهش از داده‌های ترکیبی بهره گیری شده می باشد.

[1] – Time Series Data

[2] – Cross Section Data

[3] – Pooling Data

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

هدف پژوهش حاضر این می باشد که تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مطالعه گردد و با تحلیل نتایج به دست آمده ، ارتباط ی بین آن ها را مشخص نماییم.

اهداف کاربردی:

شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکتها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد . چسبندگی هزینه ها که در دوره های کاهش فروش نظاره می گردد، موجب کاهش سود یک دوره میشود. اما وقوع چسبندگی هزینه ها نشان می دهد، مدیران تأکید بیشتری بر سودهای بلندمدت دارند. از سوی دیگر آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سر به سر و سایر موارد مدیریتی سودمند می باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید