مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

روش کار پژوهش

در این پژوهش بهره گیری از روش های کتابخانه ای ،اسنادی و مشاهدات منطقه ای بهره گرفته شده می باشد و به مقصود تبیین دیدگاههای پژوهش نسبت به موضع از مقالات و گزارشات موجود ،آمار نامه های هواشناسی،سایت های اینترنتی،پایان نامه ها و کتب بهره گیری شده می باشد. همچنین با بهره گیری از روش های  تجربی(دومارتن،آمبرژه) نوع اقلیم  وبا ترسیم منحنی آمبروترمیک ،ماه های پر باران ودوره خشکی منطقه مورد شناسایی قرارگرفته می باشد و در مجموع خصوصیات اقلیمی منطقه مورد مطالعه را مشخص کرده و پس از شناسایی وضعیت اقلیمی منطقه ،خصوصیات بوتانیکی گیاه کلزا مورد مطالعه قرار گرفت و عناصر اقلیمی مورد نیاز (دما، بارش، رطوبت، …) آن تعیین گردید و شرایط جغرافیایی مانند ارتفاع و شیب مناسب وPHخاک در محدوده های مورد نظر مشخص شده می باشد. در محدوده مورد مطالعه از آمار ایستگاه هواشناسی رامسر ضمن باز سازی داده های مفقود شده به روش تفاضل و نسبت ها بهره گیری شده می باشد.

 

4-4-1 درجه روز- رشد GDDمورد نیاز کلزا در منطقه:

برای مشخص کردن دمای مورد نیاز گیاه در دوره رشد از روش درجه روز – رشدGDDبهره گیری شده و با در نظر گرفتن دمای پایه 5 درجه سانتی گراد و تاریخ شروع کاشت از 15 مهر ماه تا 10 اردیبهشت اندازه درجه روز- رشد در یک دوره 20 ساله محاسبه گردیدو سپس با درجه روز –رشد مورد نیاز برای گیاه کلزا مورد مقایسه قرار گرفته می باشد

GDD =

در این معادله  میانگین دمای روزانه.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

=  مینیموم دمای آستانه برای یک محصول می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه