تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )

قسمتی از متن پایان نامه :

پاسخ به فرضیات

1-بنظرمی رسدشرایط اقلیمی درمنطقه رضوانشهراستان گیلان جهت کشت سویا مناسب باشد.

در مطالعه پارامتر های اقلیمی شهرستان رضوانشهر در ارتباط با محصول سویا نتایج زیر بدست آمده با در نظر داشتن اینکه این محصول با اقلیم مرطوب سازگاری پیدا کرده می باشد و درجه حرارت این شهرستان در فصل بهار پایینتر از 19 درجه سانتی گراد نیست و درجه حرارت روز و شب برای این گیاه فراهم می باشد. لذا هیچ محدودیتی از نظر دمایی برای محصول نظاره نمی گردد.

از نظر رطوبت و اندازه نیاز آب این محصول نیز شرایط  فراهم می باشد. زیرا این محصول در طول رشد نیاز به 75 درصد میلی متر باران دارد که متوسط نیاز آب ذرت بین 41 تا 46 میلی متر می باشد و از سوی دیگر این محصول مقاومت زیادی پیش روی کم آبی دارد و می گردد گفت یک محصول اقتصادی می باشد. در نتیجه با مطالعه کم صورت گرفته شرایط محیطی و اقلیمی برای پرورش این محصول در شهرستان رضوانشهر فراهم می باشد. لذا پاسخ فرضیه زیرمثبت بوده و کشت این محصول مقرون به صرفه نخواهد بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- بهترین زمان برای کشت سویادرمنطقه رضوانشهرچه ماهی می باشد.

با در نظر داشتن مندرجات موجود در فصل سوم و چهارم پایان نامه و مطالعات انجام شده و مشاهدات میدانی و آمار عناصر اقلیمی  و بهره گیری از درجه – روز GDD بهترین زمان ماههای فصل بهار و تابستان می باشد.

3- باتوجه به شرایط اقلیمی درشهرستان رضوانشهرمی توان کشت سویا رادرآنجا رواج داد.

در مطالعه پارامتر های اقلیمی شهرستان رضوانشهر در ارتباط با محصول سویا می توان نتیجه گرفت که این محصول با اقلیم شهرستان رضوانشهر سازگاری دارد و درجه حرارت روز و شب برای این گیاه فراهم می باشد. لذا هیچ محدودیتی از نظر شرایط اقلیمی برای محصول نظاره نمی گردد.

لذا پاسخ فرضیه زیرمثبت بوده و با در نظر داشتن شرایط اقلیمی در شهرستان امکان کشت هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا شرایط اقلیمی در منطقه رضوانشهر استان گیلان جهت کشت سویا مناسب می باشد ؟

2- بهترین زمان برای کشت سویا در منطقه رضوانشهر چه ماهی می باشد؟

3- آیا با در نظر داشتن شرایط اقلیمی شهرستان رضوانشهر میتوان کشت سویا را در آنجا رواج داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه