مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1رابطه بین تابش خورشید در رامسر و کاشت کلزا

وجودرطوبت در هوای این شهرستان سبب کاهش شدت تابش در سطح زمین می گردد .گیاهان از نظر نیاز به مدت تابش به سه گروه روز بلند ،روز کوتاه ،بی تفاوت تقسیم می شوند. و گیاه کلزا از نوع اول یعنی روز بلند می باشد و با حدود 120ساعت افتابی درماه به رشدطبیعی خودادامه می دهد.(کیمبر و مک گرگور،1378،ص239)

شهرستان رامسر با متوسط 134  ساعت افتابی در ماه نیاز این گیاه را جبران می کند اما برای ورود به مرحله گلدهی احتیاج به روز بلند داردکه در صورت کشت کلزابه عنوان کشت دوم در منطقه در اوخر تابستان یااوائل پاییز با در نظر داشتن طول دوره رشد کلزا از 170 روز از انواع زودرس تا 220 روز در انواع دیررس متغیر می باشد.در اوائل فصل بهار همراه باافزایش مدت طول روز گیاه وارد مرحله گلدهی خواهد گردید.

5-4 تحلیل رطوبت نسبی ایستگاه شهرستان رامسر 

رطوبت مهم ترین عنصر اب و هوای ایران به شمار می رود.(علیجانی،1386،ص100) وضعیت رطوبت ایران از دو نظر قابل مطالعه می باشد:مقدار رطوبت در هوای ایران و مقدار رطوبتی که از بیرون وارد کشور می گردد.

رطوبت محلی ایران از طریق مطالعه مقدار مطلق و رطوبت نسبی هوای ان منطقه مطالعه می گردد.مقدار رطوبت هوا از طریق مطالعه نسبت مخلوط،مطالعه شده می باشد.

نسبت مخلوط عبارت می باشد از :مقدار بخار اب موجود در برابر یک کیلوگرم هوای خشک .(همان منبع)از نظر زندگی و شرایط زیست محیطی رطوبت نسبی موثر تر از مقدار رطوبت مطلق هوا می باشد.(خالدی،1374 )رطوبت نسبی عبارت می باشد از: نسبت بخار اب موجود در هوا به حداکثر مقدار بخار ابی که در همان دمامی تواند وجود داشته باشد.

رطوبت نسبی که به آن نم نسبی نیز می گویند درجه اشباع و توان بارندگی یک ناحیه را نشان می دهد.(جعفر پور،1385)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه