عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

قسمتی از متن پایان نامه :

بالسام و سایرین[1] (2003) از کیفیت اقلام تعهدی برای مطالعه کیفیت سود بهره گیری می­کنند و به این نتیجه رسیدند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر باشد کیفیت سود نیز بیشتر خواهد بود زیرا آنها نیز طی تحقیقی نشان دادند که با افزایش خطای برآورد اقلام تعهدی (کاهش کیفیت اقلام تعهدی)، پایداری سود (کیفیت سود) کاهش می­یابد.

کالینز و همکاران[2] (2003) دریافتند که در شرکت هایی با درصد مالکیت نهادی بیشتر، نسبت به شرکت هایی که درصد مالکان نهادی کمتری دارند، کج قیمت گذاری اقلام تعهدی کمتری به چشم می خورد.

بالسام و دیگران[3] (2003) از کیفیت اقلام تعهدی برای مطالعه کیفیت سود بهره گیری می کنند و می گویند هر چه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر باشد، کیفیت سود نیز بیشتر خواهد بود.

دیچو و دیچف[4] (2002) تأثیر اقلام تعهدی را در جهت اندازه­گیری بهتر عملکرد شرکت­ها در یک سری زمانی مطالعه کردند. به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش­بینی جریان­های نقدی آتی می باشد. پس کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش­بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می­یابد. آن­ها در نهایت چنین نتیجه­گیری می­کنند که ویژگی­های هر شرکت همانند قدر مطلق اندازه اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریان­های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را می توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود در نظر گرفت.

توماس و ژانگ (2002) نیز اعتقاد دارند که به گونه خاص نابهنجاری اقلام تعهدی، ناشی از تغییرات موجودی کالای شرکت هاست.

خی (2001) دریافت که نابهنجاری اقلام تعهدی در گام نخست ناشی از کج قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری (غیرعادی) می باشد.

بارث و سایرین (2001) ارتباط اجزای سود یا پیش بینی جریان نقد آتی را مطالعه می کنند. طبق مطالعه آن ها تفکیک سود به جزء نقدی و جزء تعهدی توانایی پیش بینی سود را افزایش می دهد و اجزای سود در پیش بینی جریان نقد آتی بسیار با اهمیت می باشد. نتیجه مطالعه های بارث و سایرین نشان می دهد که اجزای مختلف اقلام تعهدی اطلاعات متفاوتی درمورد جریان نقدی مورد انتظار آتی دارند، آن ها اقلام تعهدی را به شش جزء زیر تفکیک کرده اند.

تغییرات در حساب های دریافتنی

تغییرات در موجودی کالا

تغییرات در حسابهای پرداختنی

استهلاک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انقضاء

سایر اقلام تعهدی

هر جزء ارتباط ی متفاوتی با جریان نقد آتی دارد. به طوری که افزایش در حساب های دریافتنی و موجودی کالا و کاهش در حساب های پرداختنی نشان دهنده ی گردش وجه نقد بیشتری درآینده می باشد. اقلام تعهدی بلندمدت که عبارتند از استهلاک و انقضاء، تأثیر بالایی بر روی پیش بینی جریان نقد آتی دارند. این نتیجه بر خلاف نظر بسیاری از تحلیلگران مالی می باشد که می گویند استهلاک و انقضاء در پیش بینی عملکرد آتی واحد تجاری تأثیری ندارند، مثل مکدونالد[5] (1999). پس بر اساس نتایج پژوهش بارث و سایرین سود جاری تفکیک شده توانایی پیش بینی بیشتری نسبت به سود کلی دارد و تفکیک سود به جزء نقدی و جزء تعهدی توانایی پیش بینی سود را افزایش می دهد. آن ها نشان دادند که هر جزءاقلام تعهدی اطلاعات متفاوتی با  جریان نقد آتی را منعکس می کند و اجزاء اقلام تعهدی برای پیش بینی جریان نقد آتی بیشتر از جریان نقد جاری مفیدند.

ریچاردسون و همکاران (2001) ضمن مطالعه ارتباط بین اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام ارتباط ای منفی بین اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام نظاره کردند. نتیجه دیگر پژوهش آن ها حاکی از این می باشد که سرمایه گذاران حرفه ای اطلاعات مربوط به کیفیت پایین سود را در تصمیم های خود لحاظ نمی کنند.

4) Balsam et al

1) Collins and et al

2) Balsam and et al

(3 Dechow And Dichev

1) McDonald

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدفهای پژوهش:

هدف این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و نابهنجاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقدعملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر.متغیرهای این پژوهش شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می باشند.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری