عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط رهبری تحول آفرین و  توانمندسازی روانشناختی کارکنان انجام گرفته می باشد. این پژوهش از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی می باشد.

پس از مطالعه پیشینه موضوع و مطالعه الگوهای  موجود در مورد رهبری تحول آفرین و توانمندسازی روانشناختی و شکل گیری چهارچوب نظری ،متغیرهای مهم پژوهش شناسایی و  مدل مفهومی و فرضیات پژوهش مشخص گردید. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته بهره گیری گردید؛ که این پرسشنامه با بهره گیری از شاخص های مورد بهره گیری در مدل بس و مدل اسپریزر و همکاران ساخته گردید. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 196 نفراز کارکنان بانک مرکزی مستقر در شهر تهران بود ، که با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. نتیجه آزمون فرضیات پژوهش به کمک ضریب همبستگی اسپیرمن نشان دهنده ارتباط معنادار مولفه های رهبری تحول آفرین با توانمندی روانشناختی کارکنان می باشد. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادات و راه کارهایی به بانک مرکزی ایران و محققان بعدی ارائه گردید.

 

واژگان کلیدی

رهبری تحول آفرین، توانمندسازی روانشناختی، بانک مرکزی ایران

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هر تحقیقی می‏تواند دو نوع هدف داشته باشد. در واقع پژوهشگر بایستی اهداف کلی و جزئی مطالعه‏ی خویش را تفکیک نماید. در این پژوهش اهداف اصلی و فرعی به تبیین زیر اظهار می گردند.

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط مولفه های رهبری تحول آفرین و توانمندی روانشناختی کارکنان

اهداف فرعی پژوهش:

1- مطالعه ارتباط بین نفوذ آرمانی و توانمندی روانشناختی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-مطالعه ارتباط بین ترغیب ذهنی و توانمندی روانشناختی کارکنان

3- مطالعه ارتباط بین انگیزش الهام بخش و توانمندی روانشناختی کارکنان

4- مطالعه ارتباط بین  ملاحظات فردی و توانمندی روانشناختی کارکنان

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان  با فرمت ورد