عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان        صفحه
چکیده 1
فصل اول:کلیات پژوهش  
مقدمه 3
1-1 اظهار مسئله 4
1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1-3 اهداف پژوهش 8
1-4 فرضیه های پژوهش 8
1-5 متغیر های پژوهش 9
1-6 تعریف مفاهیم و واژگان  11
1-7 چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش 12
فصل دوم: ادبیات پژوهش  
بخش اول : سبک های رهبری 14
2-1 نوع شناسی تئوری های رهبری 16
2-2 دیدگاههای در حال ظهور رهبری 42
2-3 رهبری تحول گرا و تعامل گرا 44
بخش دوم توانمندسازی کارکنان

2-4 مفاهیم و ابعاد نظری راجع به توانمندسازی کارکنان

54

54

2-5 ریشه های توانمندسازی 57
2-6 تعاریف توانمندسازی 59
2-7 رویکردهای توانمندسازی 69
2-8 ابعاد توانمندسازی 74
2-9 عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان 82
2-10 مزایای توانمندسازی کارکنان 101
2-11 علت های توانمندسازی 104
2-12 ضرورت و اهمیت توانمندسازی کارکنان 107
2-13موانع توانمندسازی کارکنان 112
2-14 ویژگی های سازمان توانمند 115
2-15 چطور و چه وقت و چر توانمندسازی کنیم؟ 119
2-16 دام های توانمندسازی و اجتناب از آنها 122
بخش سوم:مروری بر پژوهش های انجام شده

الف- مطالعات داخلی

124

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

124

ب- مطالعات خارجی 127
فصل سوم:روش پژوهش  
مقدمه 130
3-1 روش پژوهش 130
3-2 جامعه آماری پژوهش 132
3-3  روش نمونه گیری 133
3-4 روش گردآوری داده ها 134
3-5 روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش 137
3-6 مقیاس اندازه گیری 140
3-7 روش های آماری جهت تحلیل داده ها 141
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها  
مقدمه 143
4-1 گردآوری داده ها 143
4-3 تحلیل آمار استنباطی 143
4-4 تحلیل داده های پژوهش به کمک آزمون کولموگروف اسمیرنوف 144
4- 5 آزمون فرضیه های پژوهش

فصل پنجم: نتایج پژوهش

149
 
مقدمه 159
5-1 تحلیل نتایج پژوهش 160
5-2 مطالعه یافته های پژوهش با در نظر داشتن آزمون اسپیرمن 161
5-3 مطالعه یافته ها با در نظر داشتن آزمون فریدمن 165
2-4 پیشنهادها 165
5-5 محدودیت های پژوهش 169
منابع و ماخذ 170
پیوستها 180
 

 

فهرست جدول ها

عنوان           صفحه
جدول 2-1 نوع شناسی تئوری های رهبری 16
جدول2-2 صفات مشخصه رهبران 17
جدول2-3 ویژگی های سبک سه گانه در تحقیقات دانشگاه آیووا 23
جدول2-4 نتایج تحقیقات رهبری اوهایو 25
جدول2-5 رویکردهای نظریه های رهبری تحول آفرین 49
جدول2-6 سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی 59
جدول2-7 رویکردهای توانمندسازی کارکنان 74
جدول2-8 مزایای تفویض اختیار 98
جدول 3-1 پرسشنامه پژوهش 136
جدول 4-1 توزیع پاسخ دهنگان برحسب جنسیت 144
جدول 4-2 توزیع پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات 145
جدول 4-3 سابقه کاری پاسخ دهندگان 146
جدول 4-4 نتیجه آزمون کولموگروف اسمیرنف 148
جدول 4-5 نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها 151
جدول 4-6 نتیجه آزمون اسپیرمن فرضیه اول 152
جدول4-7 نتیجه آزمون اسپیرمن فرضیه دوم 153
جدول4-8 نتیجه آزمون اسپیرمن فرضیه سوم 155
جدول4-9 نتیجه آزمون اسپیرمن فرضیه چهارم 156
جدول4-10 نتیجه آزمون اسپیرمن فرضیه پنجم 157
جدول4-11 خروجی آزمون فریدمن 159
جدول5-1 اختصار نتایج آزمون فرضیه ها 163
 

فهرست نمودار ها و شکل ها

 
عنوان صفحه 
نمودار2-1 ارتباطات در سبک رهبری دانشگاه آیووا 22
نمودار2-2شبکه مدیریت 27
نمودار2-3یافته های فیدلر 34
نمودار2-4 تئوری مسیر هدف 36
نمودار2-5رهبری وضعیتی هرسی و بلانچارد 39
نمودار 4-1 توزیع پاسخ دهنگان برحسب جنسیت 144
نمودار 4-2 توزیع پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات 145
نمودار 4-3 سابقه کاری پاسخ دهندگان 146
شکل1-1 مدل مفهومی پژوهش 14
شکل2-1پیوستار رهبری 30
شکل2-2سیستم های رهبری لیکرت 32
شکل2-3 انتخاب شیوه تصمیم گیری در مدل وروم 41
شکل2-4 مراحل پنج گانه فرایند توانمندسازی 64
شکل2-5 الگوی توانمند سازی روانشناختی 66
شکل2-6 الگوی توانمند سازی روانشناختی اسپیرتزر 68
شکل2-7 سه حوزه تئوریکی توانمندسازی روانشناختی 118

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هر تحقیقی می‏تواند دو نوع هدف داشته باشد. در واقع پژوهشگر بایستی اهداف کلی و جزئی مطالعه‏ی خویش را تفکیک نماید. در این پژوهش اهداف اصلی و فرعی به تبیین زیر اظهار می گردند.

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط مولفه های رهبری تحول آفرین و توانمندی روانشناختی کارکنان

اهداف فرعی پژوهش:

1- مطالعه ارتباط بین نفوذ آرمانی و توانمندی روانشناختی

2-مطالعه ارتباط بین ترغیب ذهنی و توانمندی روانشناختی کارکنان

3- مطالعه ارتباط بین انگیزش الهام بخش و توانمندی روانشناختی کارکنان

4- مطالعه ارتباط بین  ملاحظات فردی و توانمندی روانشناختی کارکنان

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان  با فرمت ورد