عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی و اثر این نوع از تامین مالی بر عملکرد شرکت در شرایط درماندگی مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2- مراحل درماندگی مالی

بدیهی می باشد که اگر شرکت دچار بحران مالی گردد ، نمی­تواند تا ابد در این حالت به تداوم فعالیت، ادامه دهد. زمانی فرا خواهد رسید که شرکت با درماندگی مالی روبرو می­گردد، یعنی وضعیتی که در آن وجوه نقد موجود برای پرداخت به عرضه­کنندگان، کارکنان، و اعتباردهندگان کافی نیست.

 

نیوتن[1] (1998) مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره های نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، نبود قدرت پرداخت دیون کامل ودرنهایت ورشکستگی تقسیم نمود (شکل شماره1-2) گرچه اغلب ورشکستگیها ازاین مراحل پیروی می کنند، اما بعضی شرکتها ممکن می باشد بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند. وضعیت واحد تجاری به طورناگهانی وغیرمنتظره منجر به ورشکستگی نمی گردد. درمرحله نهفتگی ممکن می باشد یک یا چند وضعیت نامطلوب به گونه پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد. مثلاً تغییر درتقاضای تولید، استمرارافزایش درهزینه های سربار، منسوخ شدن روشهای تولید و… ازاین عوامل هستند.

اغلب دردوره نهفتگی می باشد که زیان  اقتصادی رخ می دهد وبازده دارائیها سقوط   می کند. بهترین وضع برای شرکت این می باشد که مشکل درهمین مرحله کشف گردد. مسئله دوم اینکه راه حلهای آسانتری که دراین مرحله موثراست درمراحل بعد پاسخگو نخواهد بود ونکته سوم، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد گردید اگر مشکل درهمین مرحله کشف و رفع گردد. برطرف ساختن مشکل درمراحل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می گردد و درنتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می گردد و شاید شرکت ناچار به رد پروژه های سودآور گردد. مرحله کسری نقد وقتی شروع می گردد که یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری، دسترسی به وجه نقد نداشته باشد گرچه چند برابرنیازش ممکن می باشد دارائیهای فیزیکی داشته وسابقه سودآوری کافی نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که دارائیها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند وسرمایه حبس شده می باشد. در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادربه تحصیل وجه کافی از کانالهای مصرف هست. مدیریت ابزارهای مناسب دارد؛ مثلاً بهره گیری ازافراد حرفه ای مالی یاتجاری، کمیته اعتباردهنده وتجدید ساختار درتکنیکهای تامین مالی و … ازطریق این روشها هنوز هم می توان مشکل را دراین مرحله شناسایی و برطرف نمود. درمرحله نبود قدرت پرداخت دیون کامل می باشد که دیگر شرکت روبه نابودی رفته می باشد. کل بدهیها ازارزش دارائیهای  شرکت فزونی دارد وشرکت دیگر نمی تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند(حاجیها،64:1384).

علائم اولین مرحله از درماندگی مالی، شامل منفی شدن خالص جریانات نقدی عملیاتی و وقوع زیان و همچنین کاهش ارزش بازار سهام شرکت می­باشد.

از آنجا که در تئوری­های اقتصادی، ارزش شرکت مبتنی بر ارزش فعلی جریان­های نقدی آتی آن می باشد و از سود به عنوان جانشین جریان­های نقدی بهره گیری می­گردد، پیش­بینی سود از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­گردد. بر این اساس یکی از اهداف گزارشگری مالی کمک به سرمایه­گذاران و اعتبار دهندگان برای پیش­بینی جریان­های نقدی آتی می باشد. همچنین کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران در بخش مفاهیم نظری گزارشگری مالی اظهار نموده می باشد که: «اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط بهره گیری­کنندگان صورت­های مالی، مستلزم ارزیابی واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و قطعیت ایجاد آن می باشد…، ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی وجریان­های نقدی واحد تجاری و بهره گیری از آنها در پیش­بینی جریان­های نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف­پذیری مالی، تسهیل می­گردد» (Auditing Organization, 2002).

پیش‌بینی جریان‌های نقدی و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی، از دیرباز مورد توجه پژوهشگران، سرمایه‌گذاران، مدیران، تحلیلگران مالی و اعتباردهندگان بوده می باشد. این توجه ناشی از بهره گیری از جریان‌های نقد در مدل‌های ارزشیابی سهام، ارزیابی توان پرداخت (سود سهام، بهره و سایر تعهدات ) ، ارزیابی ریسک، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت، ارزیابی نحوه انتخاب روش‌های حسابداری توسط مدیریت و بهره گیری از جریان‌های نقدی جهت اتخاذ تصمیمات سودمند و مرتبط با مدل‌های تصمیم‌گیری می باشد. حال اگر بتوان جریان‌های نقدی را به نحو مناسبی پیش‌بینی نمود، بخش درخور توجهی از نیازهای اطلاعاتی مرتبط با جریان‌های نقدی تأمین خواهد گردید .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] . Nyoton

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سوالات پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • آیا درماندگی مالی باعث افزایش بهره گیری از حساب­های پرداختنی تجاری به عنوان یکی از راه­های تامین مالی خواهد گردید؟
  • آیا تامین مالی با بهره گیری از حساب­های پرداختنی تجاری باعث بدتر شدن عملکرد شرکت­های مبتلا به درماندگی مالی خواهد گردید؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری