تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3 تحلیل ماهیت و ویژگی­های متغیرهای پژوهش

با توجه اینکه در پژوهش حاضر اطلاعات مربوط به 205 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده می باشد و هدف پژوهش، مطالعه تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته می باشد، پس تحلیل رگرسیون مناسب‎ترین روش برای آزمون فرضیه‎های پژوهش می باشد.

برای انجام رگرسیون خطی، مفروضه‎هائی هست. حداقل فاصله‎ای بودن مقیاس اندازه‎گیری، نرمال بودن توزیع متغیرها، وجود ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته، یکسان بودن پراکندگی باقی مانده‎ها، یکسانی واریانس متغیرهای مورد مطالعه، نبود خود همبستگی و نبود ارتباط هم‎خطی، از مفروضه‎های بهره گیری از تحلیل رگرسیون می­باشند.

در پژوهش حاضر مقیاس اندازه‎گیری متغیرهای پژوهش نسبتی می باشد، ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته خطی می باشد. برای مطالعه ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون ضریب کلی رگرسیون بهره گیری شده می باشد. در نهایت برای مطالعه تاثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته از تحلیل رگرسیون بهره گیری شده می باشد.

4-4 مدل اول پژوهش

4-4-1 مطالعه خود همبستگی

به مقصود آزمون عدم وجود خود همبستگی در مدل از آماره دوربین – واتسون بهره گیری می گردد. این آماره که بر اساس یافته های جدول 4-4 عدد 1.693 می باشد. چنانچه این آماره ها در بازه 1.5 تا 2.5 قرار بگیرد H0 آزمون یعنی عدم وجود همبستگی بین باقیمانده پذیرفته می گردد و در غیر اینصورت H0 رد می گردد یعنی می توان پذیرفت که بین باقیمانده ها همبستگی هست. با در نظر داشتن آماره به دست آمده می توان اظهار نمود که در مدل اظهار شده عدم وجود همبستگی بین باقیمانده پذیرفته می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدفهای پژوهش:

هدف این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و نابهنجاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقدعملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر.متغیرهای این پژوهش شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می باشند.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید