عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1 مقدمه

دستیابی به هدف های پژوهش (یعنی نظریه سازی) میسرنخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی[1] درست صورت پذیرد.

روش علمی که به عنوان تنها راه دستیابی به نتایج قابل قبول شناخته شده می باشد، مانند معیارهای ارزیابی پژوهش های علمی می باشد که بدون آن نتایج پژوهش معتبر و قابل تعمیم نخواهد بود. پژوهشگر پس ازتعیین وتنظیم موضوع ، بایستی فکر انتخا ب روش پژوهش باشد.

روش پژوهش مجموعه ای ازقواعد ، ابزار و راههای قابل اطمینان و نظام یافته برای مطالعه واقعیتها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد. پژوهش حاضر به دنبال مطالعه تاثیرریسک ورشکستگی و قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

دراین فصل با مشخص کردن جامعه ،تعیین حجم نمونه ، متغیرهای پژوهش وروش های محاسبه آنها ، به تعریف فرضیه ها و تابع آماره پرداخته می گردد.

3-2 قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش از لحاظ مکانی، زمانی و موضوعی به تبیین زیر می باشد:

3-2-1 قلمرو مکانی

قلمرو مکانی شامل تمامی شرکت­های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با رعایت قلمرو زمانی) و صرف نظر از محل استقرار جغرافیایی این شرکت­ها در شهرهای مختلف کشور می باشد.

3-2 -2 قلمرو زمانی

این پژوهش شرکت­هایی را در بر می گیرد که از سال 1386 تا سال 1390 عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران بوده اند.

3-2 -3  قلمرو موضوعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش به مطالعه تجربی تأثیر ریسک ورشکستگی بر قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد عملیاتی می پردازیم، انتظار می رود در شر کتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بیشتر باشد.

1)Methodology

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدفهای پژوهش:

هدف این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و نابهنجاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقدعملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر.متغیرهای این پژوهش شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می باشند.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید