مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

مواد وروش کار پژوهش

بهره گیری از روش های کتاب خانه ای ،اسنادی و مشاهدات میدانی بهره گرفته شده می باشد،با بهره گیری از اطلاعات گردآوری شده و نرم افزارExcel و نمودارها تهیه و با بهره گیری از نرم افزارGIS Arc نقشه ها و مکان یابی ها انجام گرفته می باشد ودر آخر نیز با  در نظر داشتن یافته های پژوهش و نتایج حاصل از مطالعه داده ها نتیجه گیری و راهکارهایی در خصوص تولید و کاشت کلزا در شهرستان رامسر ارائه گردیده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ایستگاه رامسر به علت داشتن بیش ترین سال های آماری به عنوان ایستگاه شاخص انتخاب و تحلیل های نهایی بر روی ایستگاه انجام گرفته می باشد.

 

 

1-7ابزار گرد آوری اطلاعات

  • فیش برداری از سالنامه هواشناسی، “پایان نامه های پژوهشی “،مقالات مربوط به عنوان پژوهش
  • دریافت داده های هواشناسی و اقلیمی دراز مدت از شبکه ی کامپیوتری
  • پیشینه پژوهش از بانک های اطلاعاتی

 

1-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

برای تحلیل آماری داده های اقلیمی در محیط  Excel و نرم افزار Spss جهت باز سازی و همگن بودن داده ها بهره گیری می گردد و سپس برای مشخص کردن مناسب ترین مکان ها برای کشت کلزا در منطقه ی مورد مطالعه و همچنین تهیه نقشه های مورد نظر در محیط  Arc GIS بهره گیری می گردد.ونیز از روش GDD جهت مشخص کردن زمان مناسب در منطقه جهت کشت کلزا بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه