عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

آب و هوا عامل اصلی در موفقیت ویا شکست عملیات کشاورزی می باشد واین به آن علت می باشد که آب و هوا تحت کنترل کشاورز نمی باشد اما به کمک علوم جغرافیایی و تاثیر فاکتورهای مثبت و منفی اقلیمی بر عملکرد و رشد و شناسایی نواحی مساعد و نا مساعد بر برنامه ریزان و کشاورزان کمک شایانی می دهد تا در کشت نهایت دقت را مبذول دارند تا باعث کاهش ضرر و زیان و خسارت گردد.هدف این پژوهش مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر می باشد و برای وصول به اهداف فوق از روش های توصیفی – تحلیلی و روابط همبستکی مثبت و منفی بهره گیری شده می باشد در نهایت مناطق مستعد(مطلوب) و مناطق نامطلوب (نا مساعد) کشت کلزادر شهرستان رامسر شناسایی گردیده می باشد.همچنین مطالعه روابط همبستگی (شاخص های آماری)و پارامترهای جغرافیایی موثربرکاشت کلزا وبهره برداری بهینه و عملکرد مطلوب در حداکثر برداشت محصول در شهرستان رامسر مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفته می باشد ونتایج بدست آمده نشان می دهد که عناصر اقلیمی (دما،بارش،…)در منطقه برای کاشت کلزا مناسب بوده اما مناسب ترین مکان ها در این شهرستان مناظقی با شیبی کمتر از 15 درصدتا ارتفاع 800 متر از سطح دریا می باشد.

کلمات کلیدی:فاکتوراقلیمی – کشت کلزا – همبستگی اقلیمی- مناطق مستعد- مکان یابی شهرستان رامسر.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه