مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

کوددهی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اگر در زمان کاشت ،بذر در نزدیک و یا در تماس باکود  در خاک خشک قرار گیرد منجر به دیر جوانه زنی با سبز شدن بذر کلزا می گردد یا باعث از بین رفتن بذر و یا گیاهچه می گردد.

عکس العمل کلزا به کودها شبیه محصولات غلات دانه ریز بوده وبستگی به حاصلخیزی خاک دارد،ازت و گوگرد کلید موفقیت برای رسیدن به عملکرد بالا می باشد.

مواد نیتروژن دارو پتاسی نمی توانند به صورت مستقیم با بذر تماس پیدا کنند و بایستی بذر به صورت نواری حداقل به فاصله 5 سانتی متر دور ترازبذرریخته گردد،آزمایش خاک برای تعیین صحیح مقدار مواد غذایی مورد نیاز گیاه بایستی انجام گردد.کلزا یک مصرف کننده زیاد گوگرد می باشد.2250 کیلو گرم حاصل از هر هکتار کلزا دارای 13/5 کیلوگرم گوگرد در ساقه و برگ و حدود 17 کیلو گرم گوگرد در بذر می باشد. در صورتی که همین مقدار در گندم فقط دارای6/5 کیلو گرم گوگرد در بذر و 8 کیلو گرم در ساقه و برگ دارد .در نتیجه مقدار گوگرد در خاک در تولید کلزا تأثیر بسزایی دارد و حتی کمبود گوگرد در خاک عدم وجود کلزا در مزرعه را رقم می زند.

بر اساس آزمایش خاک ، خاک هایی که دارای گوگرد متوسط یا کم هستندمقدار آن حدود 25تا 35 کیلو گرم و برای خاک های با گوگرد زیاد 15 تا 20 کیلو گرم کود گوگردی در هر هکتار لازم می باشد. کلزا گوگرد را به شکل سولفات جذب می کند،کود گوگرد به شکل سولفات آمونیوم یا ترکیب سولفات آمونیوم و با عنصر گو گرد قابل تجزیه می باشد. برای کلزا کود  مرکب توصیه می گردد زیرا در خاک های شنی در اثر بارش زیاد باران سولفات شسته می گردد در صورتی که عنصر گوگرد ممکن می باشد در طی فصل مرطوب تجزیه گردد و در سال بعد بر اساس نیاز مورد بهره گیری قرار گیرد.بهتر می باشد گوگرد را قبل یا در حین کاشت تهیه نمود .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه