عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

وظیفه هر برنامه ریز شهری آن می باشد که نسبت به شهر و مسائل شهری توجه سیستمی و همه جانبه داشته باشد.هر یک از خصوصیات سیستم یعنی تاثیر هر جزء بر رفتار کلی،وابستگی رفتار اجزا و تاثیر انها در کل و عدم استقلال اجزا را می توان در سیستم های شهری مورد توجه قرار دادودر این سیستم عناصر شهری اجزای ان را تشکیل می دهند.کارکرد هر یک از عناصر شهری بر کاربر کلی شهر تاثیر دارد و نحوه عملکرد و کارایی هر یک از اجزا به یکدیگر مرتبط و وابسته می باشد.در اوایل دهه 1950این تفکر در برنامه ریزی حمل و نقل شهری اثر گذاشت و از ان پس به جای مطالعه هر یک از مسائل ترافیکی به گونه جداگانه تفکر سیستمی یعنی دید و توجه کل گرایانه و تمام اجزا را مورد توجه قرار داد. بر اساس همین دیدگاه برنامه ریزان قادر به تحلیل و ارزیابی کاربری های شهری در وضع موجود بوده و اندازه انطباق و سازگاری هر یک از کاربری ها را در ارتباط با سایر کاربری ها و فعالیت ها می سنجد.با عنایت چنین فرایندی برنامه ریز توانست در جهت ارائه تصمیمات مناسب تر در انتخاب مکان بهینه کار بری ها در سطح  شهر و در انطباق با همجواری ها را اتخاذ کند و از سنخیت و عدم سنخیت یک کاربری با کاربری های دیگر که در مجاورت ان قرارگرفته اند آگاهی یابد. این دیدگاه در حال حاضر در قالب مدل های مختلف همچون ساختار فضایی شهر،مدل توسعه شهری،مدل کاربری زمین و مدل فعالیت و مدل مکان یابی کاربری زمین ارائه گردیده و حل مسائل شهری سهم قابل توجهی دارد(دستجردی ،1379،ص98)

2-6-2- تئوری مکان مرکزی

تئوری مکان مرکزی به دنبال عوامل موثر در مکان گزینی خدمات سکونتگاه های شهری می باشد.این تئوری یکی از علمی ترین ساخت سکونتگاه ها و جایگزینی خدمات شهری می باشد که والتر کریستالر جغرافیدان المانی به اقتباس از ایده های فن تونن،ژرژ کهل و الفرد وبر می باشد.به گونه کلی اصولی که مکان مرکزی بر ان استوار می باشد را می توان در چند اصل اختصار نمود(مختاری،1385،ص89)

الگوی بخشی فعلیت های بشر در فضا سه گوشه ای می باشد که فاصله مکانی در نتیجه فضا و مکان با مسافت ها در نظام گیری فعالیت های انسانی تأثیر سازنده ای را بر عهده دارد(شعاع دسترسی)

جمعیت به گونه ای در درون یک دشت یکنواخت توزیع شده اندکه در ان به گونه یکسان حمل و نقل به همه جهان به آسانی امکانپذیر می باشد و همه از درامد یکسانی برخوردارندو مصرف کنندگان به کالاها و خدمات حداقل مسافت را طی میکنند. (مختاری،1385،ص89)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه