مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

در بخش سوم

در این پژوهش نمونه گیری انجام می گردد و این نمونه گیری از طریف تصادفی با بهره گیری از جدول مورگان و حجم نمونه منطقه مورد مطالعه انجام شده می باشد نمونه گیری انواع مختلفی دارد در این پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بهره گیری شده می باشد. این طرح نمونه برداری که بیشترین کارآیی را دارد در مواقعی که اطلاعات مختلف درمورد طبقه های متفاوت جامعه آماری که پارامتر های مختلف دارند ، لازم باشد انتخاب خوبی می باشد خاطر نشان می گردد که از آنجائیکه احتمال می رفت که پرسشنامه های ارسالی به دلایلی ناقص تکمیل شده و در نتیجه ناچار شویم که آنها را حذف کنیم در جهت افزایش اندازه دقت و اطمینان ، حجم نمونه ها با مشخص کردن یک درجۀ دقت مطلوب با توصیه استاد محترم راهنما به 293 نمونه افزایش و برآورد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مانند آزمونهای مورد بهره گیری ، آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای مختلف  می باشد که بر اساس آن با در نظر داشتن خطای مورد نظر معنی داری همبستگی بین متغیرها به آماری مورد مطالعه قرار می گیرد. از این آزمون برای محاسبه همبستگی بین متغیرهای رتبه ای بهره گیری می گردد.

 

1-9- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

مطالعه های میدانی وضیعت ژئومورفولوژیکی استقرار سکونتگاه شهر شاهرود در مورد پیشینه پدید های مربوط به پدیده ای مورفولوژیکی مرحله اصلی این پژوهش بشمار می آید. اطلاعات حاصل از مطالعات میدانی با داده ها و نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی و عکس های هوایی منطقه و همچنین جایگاه زمین ساختی منطقه و سابقه لرزه خیزی آن مطابقت داده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد