مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

کاظمی و همکاران در مطالعه از قسمت شمالی شهر شاهرود در طرح پژوهشی که به کارفرمایی استانداری استان سمنان به مرحله انجام رسید، طی آن مطالعات بسیار گسترده ایی در بحث مکان یابی و گسترش محدوده قانونی شهر به مرحله انجام و پژوهش رسید که در نهایت الگو های توسعه به اولویت تبیین گسترش از غرب، شرق، شمال و جنوب ارائه شده می باشد.

محمدی و فیض در مطالعه عناصر دامنه ای مانند خزش لغزش و ریزش در مطالعات گسترده از رودسر به کارفرمایی اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان انجام گردید از این عوامل به عنوان عامل های منفی در بخش مکانیابی در سطح روستا های رودسر دانست ه اند.و ایجاد دیوار های حائل و گسترش فضای سبز را در این محدوده پیشنهاد نمو ده اند.

کارل مکنی یکی از پژوهشگران مربوط به علم ژئومورفولوژی می باشد که در مطالعه  های به اقدام آمده از شهر های کشور استرالیا به این نتیجه رسید که اصلی ترین عوامل در حوزه مکانیابی لغزش و ریزش می باشد که در نظر داشتن این موارد را از الزامات بسیار مهم بر شمرد.

پریسن هانری  از ژئومورفولوژی  به عنوان علم مکانیابی یاد می کند و عوامل آن را در بحث مکانیابی بسیار مهم بر میشمرد که از مهمترین آنها مخروط افکنه، مسیل ها و خزش را یاد می کند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

 

 

 

1-8-روش شناسی پژوهش

به مقصود دستیابی به اهداف پژوهش لازم می باشد روشی برای ارزیابی پیشنهاد شده، سپس صحت و کارایی آن سنجیده گردد به گونه ای که بتوان آن را در موارد مشابه نیز به کار گرفت. روش پژوهش حاضر پیمایشی و از انواع مطالعات توسعه ای و کاربردی می باشد مراحل انجام پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد

مرحله اول پژوهش، یعنی تدوین روش ارزیابی و کلیات مرتبط با بحث پژوهش، بحثی نظری می باشد که لازمه موفقیت در آن، مطالعه تحلیلی و انتقادی متون تخصصی مربوط می باشد لذا در این پژوهش روش اکتشافی بهره گیری می گردد. طبق تعریف، در روش پژوهش اکتشافی، پژوهشگر با موضوع، مساله یا مفهوم جدیدی درگیر می گردد که درمورد آن شناخت کمی هست، لذا ایده پژوهش را نمی توان به خوبی تنظیم نمود.

در مرحله دوم از این پژوهش از نتایج به دست آمده از روش اکتشافی در بخش مطالعات نظری در قالب نمونه موردی در سطح شهر شاهرود به مطالعه پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی واحد های مسکونی به صورت پژوهش میدانی و با بهره گیری از نقشه مورد مطالعه قرار می گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه